Czy chcesz zostać policjantem? 

Na zdjęciu stojący ludzie fot. Paweł Sowa Wydział Prasowy UM w BB

Jeżeli chcesz założyć mundur policjanta, to w tym roku wyznaczono sześć terminów naboru do tej służby. 

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach informuje, że trwa nabór kandydatów do służby w Policji na rok 2024. Osoby zainteresowane mogą składać dokumenty w komórkach kadrowych komend miejskich/powiatowych Policji województwa śląskiego, w przypadku Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel. 47 857 1218, 47 857 1502, 47 857 1503.
Terminy przyjęć kandydatów w 2024 roku wyznaczone przez Komendanta Głównego Policji dla garnizonu śląskiego: • 4 marca, 24 kwietnia, 8 lipca, 9 września, 30 października, 30 grudnia.

Służbę w policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
Mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Dodatkowe punkty podczas kwalifikacji otrzymują kandydaci posiadający następujące wykształcenie lub umiejętności:
- wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym uzyskanym po ukończeniu studiów w zakresie informatyki, obejmujące kształceniem zagadnienia specjalistyczne takie jak: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami (10 pkt.);
- tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny (8 pkt.);
- tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny (7 pkt.);
- wykształcenie średnie, średnie branżowe - ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania (7 pkt.); 
- tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (6 pkt.);
- uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie z 17 października 2003 roku o wykonywaniu prac podwodnych (6 pkt.);
- posiadanie prawa jazdy kategorii A (5 pkt.);
- posiadanie prawa jazdy kategorii C (5 pkt.);
- posiadanie prawa jazdy kategorii C+E (5 pkt.);
- uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie z 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (5 pkt.);
- uprawnienia ratownika wodnego (5 pkt.);
- uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawnień turystyki wodnej (5 pkt.);
- uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych (4 pkt.);
- dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 (4 pkt.);
- dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 (2 pkt.).

DOKUMENTY WYMAGANE DO ROZPOCZĘCIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:
 • podanie o przyjęcie do służby;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby – część A i B;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służby (oryginały do wglądu);
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego uregulowany stosunek do służby wojskowej (oryginał do wglądu) – dotyczy osób, wobec których przeprowadzono kwalifikację wojskową;
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu);
 • kserokopia prawa jazdy (oryginał do wglądu), jeżeli kandydat posiada uprawnienia do kierowania pojazdem.

Dokumenty składa się osobiście w komórkach kadrowych komend miejskich/powiatowych Policji województwa śląskiego w godzinach ich urzędowania. W przypadku Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu stawiennictwa – tel. 47 857 1218, 47 857 1502, 47 857 1503.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest dołączenie ich uwierzytelnionego tłumaczenia na język polski.

POZOSTAŁE WYMAGANE DOKUMENTY:
• wypełniona ankieta bezpieczeństwa osobowego, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (składa się ją w terminie i miejscu wskazanym kandydatowi przez przedstawiciela komórki do spraw doboru lub przedstawiciela komórki do spraw ochrony informacji niejawnych).
Druk kwestionariusza osobowego kandydata do służby oraz ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w miejscu składania dokumentów, a także ze strony internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) oraz ze strony internetowej KWP w Katowicach (www.slaska.policja.gov.pl).
Informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach (www.slaska.policja.gov.pl) i Komendy Głównej Policji (www.policja.pl).


oprac. JacK