Śląska Fundacja Błękitny Krzyż ma już 25 lat

Na zdjęciu stojący ludzie fot. organizator

25-lecie działalności świętują Błękitny Krzyż w Polsce i Śląska Fundacja Błękitny Krzyż. 15 listopada w Domu Błękitnego Krzyża im. Matki Ewy w Pszczynie odbyła się jubileuszowa uroczystość. W imieniu władz samorządowych Bielska-Białej życzenia jubilatom złożył zastępca prezydenta miasta Przemysław Kamiński.  


Śląska Fundacja Błękitny Krzyż, której dyrektorem jest doktor Roman Wojnar, jest polskim oddziałem międzynarodowej organizacji International Federation of Blue Cross z siedzibą w Bernie w Szwajcarii skupiającym 41 oddziałów rozproszonych na całym świecie. Powstała w 1997 r. jako Oddział Regionalny Fundacji ETOH w Warszawie, a od 2001 r. działała jako samodzielna Śląska Fundacja ETOH Błękitny Krzyż, aktualnie Śląska Fundacja Błękitny Krzyż. 
Błękitny Krzyż jest tworzony przez Śląską Fundację Błękitny Krzyż wraz ze spółką Błękitny Krzyż w Polsce sp. z o.o.

Fundacja aktualnie jest największą ambulatoryjną placówką leczenia uzależnień w województwie śląskim, przyjmuje rocznie łącznie ponad 4 tysiące osób. 
Fundacja:
- organizuje i prowadzi terapię grupową oraz indywidualną osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz od czynności;
- pomaga osobom współuzależnionym oraz Dorosłym Dzieciom Alkoholików;
- dodatkowo w Bielsku-Białej działa Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych, czyli oddział detoksykacyjny oraz ośrodek readaptacyjny służący osobom uzależnionym (bądź zagrożonym uzależnieniem), bezdomnym, opuszczającym zakłady karne; 
- szkoli profesjonalistów zajmujących się pracą z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, kształci terapeutów, prowadzi wizyty studyjne w partnerskich szpitalach i ośrodkach leczenia uzależnień za granicą;
- organizuje konferencje związane z tematyką pracy z osobami uzależnionymi oraz członkami ich rodzin;
- zajmuje się mediacjami, czyli rozwiązywaniem sporów poza salą sądową, w obecności bezstronnego mediatora.
W ramach fundacji działają m.in.
- Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień w Bielsku-Białej,
- Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Bielsku-Białej,
- Ośrodek Readaptacyjny w Bielsku-Białej,
- Hostel dla uzależnionych od alkoholu w Bielsku-Białej,
- Ośrodek Mediacji Błękitnego Krzyża w Bielsku-Białej,
- Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień w Czechowicach-Dziedzicach,
- Ośrodek Leczenia Uzależnień w Żywcu,
- Ośrodek Psychoprofilaktyki w Pszczynie,
- Dom Błękitnego Krzyża im. Matki Ewy w Pszczynie.

W 2006 r. powstała spółka Błękitny Krzyż w Polsce sp. z o.o., której prezesem jest Dorota Wojnar. Jednym z celów spółki było organizowanie akredytowanych szkoleń dla osób chcących zostać terapeutami uzależnień zgodnie z wymogami prawa w Polsce. W ten sposób został powołany Polsko-Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień, który posiada akredytację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obecnie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz uprawnienia Ministerstwa Edukacji i Nauki do prowadzenia szkoleń. Ponadto, spółka zajmuje się innymi działaniami pomocy osobom uzależnionym, które uzupełniają prace Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż. 

Działania dotyczyć mogą:
• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
• działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
• działalności charytatywnej,
• ochrony i promocji zdrowia,
• działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
• nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
• porządku i bezpieczeństwa publicznego,
• upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
• promocji i organizacji wolontariatu,
• przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

opr. JacK

Na zdjęciu stojący ludzie