Zmiany w prognozie finansowej

Na zdjęciu sala sesyjna podczas obrad fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Na sesji 28 kwietnia Rada Miejska podjęła uchwały zmieniające zapisy Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 2020-2039.

Dostosowując plany do zmieniającej się sytuacji, Rada Miejska dokonała zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć. Zaktualizowano limit zobowiązań w zadaniu Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego realizowanym przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Ponadto aktualizacji uległy również łączne nakłady finansowe, uwzględniono wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku (wydatki bieżące).
W realizowanym przez Miejski Zarząd Dróg - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - projekcie Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2020 roku o kwotę 30.000,00 zł, w związku z koniecznością właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach tego zadania.
Zmiany przeprowadzono również w innych projektach:
Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej;
Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej; 
Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego;
Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej;
Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap I;
Dostawa parkomatów do strefy płatnego parkowania w Bielsku-Białej wraz z obsługą techniczno-serwisową;
Wprowadzenie, rozbudowa i utrzymanie komputerowego systemu ewidencji ulic i mostów, zarządzania pasem drogowym, wewnętrznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego przyjmowania wniosków;
Informatyzacja Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej;
Nasz ogród na Ziemi;
Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 i ul. Mazańcowickiej.

Szczegóły tych i innych uchwał zmieniających szczegółowe zapisy można zobaczyć na stronie internetowej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej https://rm.bielsko-biala.pl/.

JacK