Trzeba zgłaszać podejrzenie o przemocy

na zdjęciu obradujący

Przemocą wobec osób starszych – w rodzinie i nie tylko zajmowała się na ostatnim w tym roku posiedzeniu Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej. 7 grudnia w bielskim Ratuszu rada zebrała się w pełnym, piętnastoosobowym składzie.

W pierwszej części spotkania o zjawisku przemocy wobec seniorów, jej formach, przejawach i statystyce opowiadali zaproszeni goście: dyrektor Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej Małgorzata Malinowska, kierownik Zespołu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Ewa Pająk oraz asp. Rafał Kobyłecki z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

Ożywiona dyskusja dotyczyła przede wszystkim tego, jak należy reagować w sytuacji zaobserwowania przemocy wobec osób starszych. Członkowie rady opowiadali o swoich doświadczeniach, wskazywali na trudności związane zarówno z rozpoznaniem przesłanek przemocy oraz na niski poziom samoświadomości w tym zakresie, zwłaszcza osób starszych. Podkreślano, że uświadomienie tego, co jest przemocą oraz edukacja społeczna przede wszystkim osób starszych powinna być prowadzona również przez Radę Seniorów. Podsumowaniem obrad w tym temacie było stwierdzenie, że bez względu na wszystkie okoliczności lepiej zgłosić podejrzenie, mimo wątpliwości, że zaobserwowano negatywne zjawisko w jakimś środowisku i pozwolić, aby odpowiednie służby stosownie zareagowały i zweryfikowały sytuację, niż dopuścić do eskalacji problemu.

Dodatkowo rada zwróciła po raz kolejny uwagę na wszelkie zagrożenia związane z przestępstwami, których ofiarami padają przede wszystkim ludzie starsi. Mówiono zarówno o oszustwach szeroko rozumianą metodą na wnuczka, jak i fałszywych smsach, które np. umożliwiają kradzież pieniędzy z kont bankowych. W tym zakresie członkowi rady podzielili się swoimi doświadczeniami. Rada Seniorów podjęła decyzję, że w kolejnym roku zainicjuje spotkania dla seniorów naszego miasta, podczas których podejmowana będzie powyższa tematyka.

Na posiedzeniu Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej obecni byli przewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk oraz zastępca prezydenta miasta Adam Ruśniak, którzy w imieniu własnym oraz władz miasta złożyli obecnym członkom rady najserdeczniejsze życzenia świąteczno-noworoczne oraz podziękowali za dotychczasowa pracę na rzecz środowiska seniorów miasta Bielska-Białej.

 

oprac. JacK