Strażacy podsumowali rok

strażacy podczas wypompowywania wody w czasie powodzi fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Stale wzrasta liczba zdarzeń, w których interweniują bielscy strażacy. Duży wpływ na to mają występujące anomalie oraz gwałtowne zjawiska pogodowe, jak porywy silnego wiatru czy intensywne opady deszczu.

Na sesji 17 marca Rada Miejska Bielska-Białej zapoznała się z działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ubiegłym roku. Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie strażaków.

W 2019 r. na terenie powiatu bielskiego i miasta Bielska-Białej miało miejsce 5.479 zdarzeń wymagających interwencji strażaków, w 2018 r. było ich mniej o 1.119, czyli 4.360. Odnotowano 789 pożarów (770 małych, 19 średnich), 4.016 miejscowych zagrożeń (3 duże, 80 średnie, 405 małych, 3.528 lokalnych), 674 fałszywych alarmów (5 złośliwych, 432 w dobrej wierze, 237 z instalacji wykrywania). Zastępy Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej 67 razy wyjeżdżały także do zdarzeń poza miasto.
- Analiza liczby zdarzeń na przestrzeni lat wskazuje stałą tendencję wzrostową. W ubiegłym roku na wzrost liczby zdarzeń duży wpływ miało występowanie anomalii oraz gwałtownych zjawisk pogodowych (porywy silnego wiatru, intensywne opady atmosferyczne itp.). Odnotowano zbliżoną liczbę pożarów i alarmów fałszywych - informował komendant miejski PSP st. bryg. Zbigniew Mizera.

W samym mieście doszło do 2.885 zdarzeń (w 2018 r. odnotowano ich 2.493 - wzrost o 392), w tym 348 pożarów (342 małe, 6 średnie), 2.045 miejscowych zagrożeń (l duże, 36 średnich. 288 małych, 1.720 lokalnych), 492 fałszywe alarmy (4 złośliwy, 299 w dobrej wierze, 189 z instalacji wykrywania). W akcjach pożarniczych i dotyczących likwidacji miejscowych zagrożeń w Bielsku-Białej brało udział 4.203 zastępy straży pożarnej, 19.566 ratowników. W wyniku zdarzeń, do których doszło w Bielsku-Białej, aż 19 osób poniosło śmierć (2 osoby zginęły w pożarze, 17 osób w miejscowych zagrożeniach, w tym l dziecko), 252 osoby doznało obrażeń ciała - podczas pożarów 22 osoby, w tym 2 dzieci oraz 1 ratownik z jednostki ochrony przeciwpożarowej, a w wyniku miejscowych zagrożeń 229 osób, w tym 27 dzieci.

Prawdopodobne przyczyny powstawania zdarzeń
25,57 proc. pożarów powstało w wyniku nieostrożności osób dorosłych i dzieci przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym od papierosów i zapałek (89), 24,13 proc. z nieustalonych przyczyn (84), 10,34 proc. z innych przyczyn (36), 7.18 proc. w wyniku wad i nieprawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczych na paliwo stałe (25) i 6.89 proc. w wyniku podpaleń umyślnych (24). 20,04 proc. miejscowych zagrożeń dotyczyło tzw. innych przyczyn - była to na przykład pomoc policji i pogotowiu ratunkowemu w otwarciu mieszkania czy zabezpieczenie imprez kulturalno-rozrywkowych (410 zdarzeń); do 19,26 proc. doszło w wyniku niezachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu środków transportowych (394 zdarzeń), 14,81 proc. w wyniku gwałtownych opadów atmosferycznych (303 zdarzenia); 13,98 proc. w wyniku silnych wiatrów (286 zdarzeń), 9,53 proc. z nieustalonych przyczyn (195 zdarzeń) oraz 6,65 proc. w wyniku wad środków transportu (l36 zdarzenia).

Kontrole i odbiory
W ubiegłym roku Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy KM PSP przeprowadził 159 kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej, w tym 103 w Bielsku-Białej. Wykonano 86 kontroli podstawowych w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz produkcyjno-magazynowych, 4 kontrole sprawdzające realizacje decyzji wydanych po kontrolach podstawowych oraz przeprowadzono 13 wizji lokalnych. Bielscy strażacy dokonali 63 odbiorów technicznych, w tym 29 w mieście. W 25 przypadkach nie wniesiono sprzeciwu wobec zamiaru przystąpienia do użytkowania, w 4 przypadkach wniesiono taki sprzeciw. Łącznie wszystkich kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej, wizji lokalnych i odbiorów technicznych w Bielsku-Białej było 132 (222 na terenie miasta i powiatu łącznie).

Nowe pojazdy
Stan posiadania strażaków powiększył się o nowe samochody - samochód kwatermistrzowski SLKw zakupiony ze środków finansowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Starostwa Powiatowego i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz nowy samochód dowodzenia i łączności SDł zakupiony z środków programu unijnego Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach - etap IV.

Dotacje
Dotacje z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczy i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  w 2019 r. dla jednostek OSP z Bielska-Białej wyniosły 50.058 zł, z czego na inwestycje budowlane (remont strażnic) jednostki otrzymały 35.000 zł, na sprzęt techniki specjalnej – 3.058 zł i na wyposażenie osobiste i ochronne – 12.000 zł. OSP Lipnik otrzymała środki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego - 133.000 zł od KSR-G, 377.000 zł z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 250.000 zł od miasta Bielska-Białej, a 110.040 zł jednostka miała własnych środków. W ramach dofinansowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 5000+ jednostki OSP Bielska-Białej otrzymały 50.500 zł. Suma dotacji dla jednostek OSP z budżetu państwa wyniosła ok. 660.000 zł. PSP otrzymała środki z budżetu miasta Bielsko-Biała na zadania własne w kwocie 140.000 zł.

Prewencja społeczna
Strażacy w ubiegłym roku zorganizowali 124 spotkania z dziećmi, nauczycielami, mieszkańcami, seniorami, w których wzięło udział 12.334 dzieci oraz 3.456 osób dorosłych. Omawiano zagadnienia związane z kampaniami społecznymi - Kreci mnie bezpieczeństwo, Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa, Bezpieczna ewakuacja i bezpieczeństwo pożarowe w domu i szkole. W 2019 r. Komenda Miejska PSP w Bielsku-Białej po raz kolejny przystąpiła do programu wojewody śląskiego skierowanego do uczniów klas trzecich szkół podstawowych. W programie uczestniczyły 43 bielskie szkoły, łącznie 1.610 dzieci.

W rejonie operacyjnym bielskiej KM PSP działają obecnie 52 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, w Bielsku-Białej znajduje się 10 jednostek OSP. Do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego należy 30 jednostek OSP, w tym 5 jednostek z miasta Bielska-Białej.

Jacek Kachel