Rada Miejska uchwaliła

Na zdjęciu radni w sali sesyjnej fot. Jacek Kachel / Wydział Prasowy UMBB

Prezentujemy listę uchwał podjętych przez radnych Rady Miejskiej Bielska-Białej 22 grudnia 2022 r., podczas ostatniej w minionym roku sesji. 

Były to uchwały w sprawie:
- wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej; 

- zmiany uchwały nr XLIII/986/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 24 marca 2022 r. w sprawie zawieszenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 r.; 

- zmiany uchwały nr XXXIX/913/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 21 grudnia 2021 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej; 

- zmiany uchwały nr XXXIX/914/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 21 grudnia 2021 roku - uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2022 rok; 

- zmiany uchwały nr XXXIX/915/2021 z 21 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej udzielanej w 2022 roku z budżetu miasta Bielska-Białej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej; 

- Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej; 

- uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2023 rok; 

- ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej udzielanej w 2023 roku z budżetu miasta Bielska-Białej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej; 

- zatwierdzenia Programu Naprawczego Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;

- zmiany uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2022; 

-  zmiany uchwały nr XXI/538/2012 Rady Miejskiej z 28 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Bielskiemu Centrum Kultury w Bielsku-Białej, Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej, Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej, Miejskiemu Domowi Kultury w Bielsku-Białej, Teatrowi Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, Teatrowi Polskiemu w Bielsku-Białej; 

-  zmiany uchwały nr XLI/964/2022 z 17 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie remontu konserwatorskiego dachu polegającego na wymianie pokrycia i ociepleniu poddasza budynku oświatowego - dawnej Szkoły Żeńskiej w Bielsku-Białej przy pl. Marcina Lutra 7, dla Parafii EwangelickoAugsburskiej w Bielsku; 

- nadania skwerowi w mieście Bielsku-Białej nazwy - Skwer Marzeń; 

-  zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych miasta; 

- oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Bielska-Białej; 

- zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. (Red. dot. obręb Lipnik);

-  zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. (Red. dot. obręb Żywieckie Przedmieście).

- zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 12 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bielsko-Biała; 

- zmiany uchwały nr XXXVI/849/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 21 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi informatycznej dla jednostek organizacyjnych miasta Bielska-Białej. 

- ustalenia wysokości opłat za udostępnianie infrastruktury telekomunikacyjnej sieci szerokopasmowej miasta Bielska-Białej operatorom telekomunikacyjnym;

- wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 1298/25, położonej w Bielsku-Białej przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego, obręb Kamienica; 

- wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Władysława Broniewskiego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy; 

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Poligonowej, Żołnierskiej i Bibliotecznej; 

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Ametystowej; 

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Komorowicach Krakowskich, w rejonie ulic Bestwińskiej, Maślaków i Samotnej; 

- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bielsku-Białej w zakresie mieszkalnictwa i usług, dla fragmentu terenu oznaczonego symbolem E, położonego pomiędzy ulicą Tarninową a ulicą Listopadową; 

-  rozpatrzenia skargi z 1 września 2022 r. na nienależyte wykonywanie swoich obowiązków przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej;

- uznania petycji dotyczącej uroczystego uczczenia 100. rocznicy uchwalenia pierwszej polskiej republikańskiej konstytucji (Konstytucji Marcowej) za niezasługującą na uwzględnienie. 

JacK