Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Na zdjęciu stojący ludzie fot. Paweł Sowa Wydział Prasowy UM w BB

Na sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej 24 listopada został przyjęty program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, który określa środki i zadania na 2023 rok. Na realizację wspólnych zadań radni postanowili przeznaczyć w uchwale budżetowej na 2023 r. środki nie mniejsze niż 5.000.000,00 zł. 

Rada uzgodniła również, że w terminie do 31 grudnia br. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w zakładce Organizacje pozarządowe zostanie opublikowany harmonogram planowanych konkursów na 2023 r.

Podczas sesji wyznaczone zostały obszary współpracy z organizacjami pozarządowymi w sferze realizacji priorytetowych zadań publicznych. Są to zadania z zakresu: 
- pomocy społecznej,
- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
- działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz osób w wieku emerytalnym,
- działalności na rzecz dzieci i młodzieży,
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
- ochrony i promocji zdrowia,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i wielu innych.
Reagując na sytuację na świecie, której skutki odczuwamy u siebie, do zadań wpisano również działalność na rzecz integracji cudzoziemców czy też pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, w tym działania na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Z myślą o lokalnej historii radni wnioskowali o wpisanie do programu realizacji wydarzeń związanych z obchodami 300-lecia nadania Białej praw miejskich oraz obchodami 50-lecia wprowadzenia do produkcji pierwszego Fiata 126p w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi należy do podstawowych dokumentów określających zakres i zasady współdziałania samorządu z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego. Program szczegółowo wskazuje m.in. cele i obszary współpracy oraz wyznacza priorytetowe zadania publiczne, które mogą być zrealizowane przez organizacje pozarządowe przy wsparciu finansowym pochodzącym z budżetu Bielska-Białej. Działalność organizacji stanowi istotny element funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, a współpraca pomiędzy miastem a sektorem pozarządowym - przy wykorzystaniu potencjału mieszkańców - powinna przyczyniać się do aktywizowania i wspomagania rozwoju społeczności lokalnej. 


JacK 

Szczegółowe informacje o przyjętym programie zainteresowani znajdą na stronie: https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pos_L_2022.pdf