Najważniejsza rozmowa z mieszkańcami

na zdjęciu baner promujący rozmowy o ekospalarni

Od kilku miesięcy Urząd Miejski w Bielsku Białej oraz Zakład Gospodarki Odpadami prowadzą z mieszkańcami dialog na temat systemu gospodarki odpadami oraz planów budowy Ekospalarni na terenie miasta. Mimo pandemii koronawirusa podjęto starania, aby zarówno mieszkańcy, którzy używają internetu, jak i ci, którzy preferują tradycyjne środki przekazu – mogli zadawać pytania i wyrazić swoją opinię.

Jesteśmy wciąż we wstępnej fazie projektu, która nie jest objęta prawnym obowiązkiem konsultacji społecznych. Mimo to mieszkańcy otrzymali możliwość zapoznania się z najważniejszymi informacjami na temat termicznego przekształcania odpadów oraz gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym. Przez cały okres przygotowawczy każdy mieszkaniec mógł i wciąż może zadawać pytania dotyczące Ekospalarni za pośrednictwem specjalnie stworzonej w tym celu strony internetowej https://itpobielskobiala.pl/. Dodatkowo zostały zorganizowane dyżury ekspertów, do których można było telefonować. Do zainteresowania tematem i udziału w dialogu zachęcał mieszkańców w specjalnym liście prezydent miasta Jarosław Klimaszewski.

Decyzją prezydenta powołana została także Rada Interesariuszy, w której skład weszło ponad 20 osób, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, rad osiedli, środowisk akademickich, Beskidzkiej Rady Lekarskiej oraz samorządów z naszego regionu.

We wstępnej fazie projektu chcieliśmy osiągnąć trzy zasadnicze cele:
•    poinformować mieszkańców o rozmowach na temat Ekospalarni i zachęcić ich do udziału w dialogu,
•    przybliżyć tematykę instalacji termicznego przekształcania odpadów,
•    zapytać bielszczan o opinię w sprawie planowanego systemu gospodarki odpadami.

W dniach od 1 do 14 lutego br. mieszkańcy mogli wziąć udział w specjalnej ankiecie, dotyczącej gospodarki odpadami w Bielsku-Białej. Ankietę wypełniło blisko 1.200 osób, co należy uznać za bardzo dobry wynik, świadczący o dużym zainteresowaniu bielszczan tematem. Dla porównania w dużo większym od Bielska-Białej Poznaniu udział w podobnej ankiecie wzięło 1.070 osób.

Najważniejszą informacją płynącą z ankiety jest to, że aż 85,8 proc. osób opowiedziało się za wprowadzeniem gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym, czyli koncepcją, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane.
69,7 proc. mieszkańców, którzy wypełnili ankietę uznało, że warto wykorzystać odpady, które obecnie trafiają na wysypisko śmieci do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. 60,9 proc. ankietowanych opowiedziało się za powstaniem w Bielsku-Białej Ekospalarni, 35,4 proc. było przeciwko takiemu rozwiązaniu, a 3,7 proc. nie ma na ten temat zdania.

Jeśli chodzi o  lokalizację Ekospalarni głosy rozłożyło się niemal równo pomiędzy ul. Krakowską w Lipniku (33,9 proc.), a ul. Józefa Londzina w Wapienicy (32,8 proc.). Dodatkowo 85,1 proc. ankietowanych zadeklarowało, że zapoznało się z Analizą wielokryterialną dla planowanej instalacji termicznego przekształcania odpadów dla Aglomeracji Beskidzkiej.

Z ankiety wynika ponadto, że Ekospalarnia nie budzi obaw u 53 proc. ankietowanych. Osoby, które obawiają się inwestycji, oczekują natomiast dodatkowych informacji i rozmowy o:
•    aspektach ekologicznych,
•    bezpieczeństwie instalacji i jej wpływie na zdrowie,
•    funkcjonowaniu ekospalarni w innych miastach.

- Dzięki ankiecie uzyskaliśmy od mieszkańców cenne informacje, które weźmiemy pod uwagę w dalszych działaniach informacyjnych. Dziękuję wszystkim za jej wypełnienie – powiedział prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.

Mając na uwadze wyniki ankiety, podjęta została decyzja o przystąpieniu do sporządzenia studium wykonalności inwestycji, która zawierać będzie m.in. analizę finansowo-ekonomiczną przedsięwzięcia. Należy podkreślić, że dialog z mieszkańcami nadal będzie prowadzony, a samo sporządzenie studium wykonalności i ubieganie się o niezbędne decyzje administracyjne związane z powstaniem Ekospoalarni nie przesądzają o realizacji inwestycji.

Co bardzo istotne dla całej sprawy – po uzyskaniu prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji decyzją prezydenta miasta zostanie przeprowadzone w mieście referendum, które ostatecznie przesądzi o losach Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Bielsku-Białej.

 

r