Na rzecz osób niepełnosprawnych

Na zdjęciu logo konsultacji społecznych Logo konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2030 roku prowadzi w dniach 14-28 lutego 2022 r. Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Swoim zasięgiem konsultacje obejmują obszar miasta Bielska-Białej. Do udziału w nich uprawnieni są mieszkańcy Bielska-Białej oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące w mieście działalność statutową w zakresie obejmującym przedmiot konsultacji. Konsultacje polegać będą na kierowaniu przez uprawnione podmioty opinii i uwag w formie elektronicznej.

Opinie i uwagi w ramach konsultacji można zgłaszać poprzez interaktywny formularz konsultacji zamieszczony pod linkiem: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-w-sprawie-przyjecia oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: politykaspol@um.bielsko-biala.pl.

W przypadku pytań będzie można uzyskać informacje i wyjaśnienia podczas dyżurów telefonicznych zaplanowanych 17 lutego oraz 24 lutego 2022 r. w godzinach od 16.00 do 18.00 pod numerem telefonu 33 497 14 92.

Jednostką wyznaczoną do udzielania wyjaśnień w związku z przedmiotem konsultacji jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, https://bielsko-biala.pl/wydzial-polityki-spolecznej

r