MZK: nowa taryfa od stycznia

Na zdjęciu bilety MZK Bilety MZK, fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Urząd Miejski w Bielsku-Białej informuje, że od 1 stycznia 2021 r. wprowadzone zostaną zmiany w cenniku biletów komunikacji miejskiej oraz w poszczególnych rodzajach biletów.

Obowiązujące dotąd ceny biletów autobusowych MZK utrzymywane były na niezmienionym poziomie przez 8 lat - od 1 stycznia 2013 r. Miasto zdecydowało się podnieść ich ceny ze względu na trudną sytuację finansową samorządu spowodowaną pandemią Covid-19.

W nowym roku zniknie kilka typów biletów. Od 1 stycznia 2021 r. wycofane zostaną z dystrybucji następujące rodzaje biletów: bilet trzymiesięczny (na określoną linię oraz na wszystkie linie), bilet 7-dniowy na określona linię, bilet miesięczny na określoną linię, bilet miesięczny na wszystkie linie na okaziciela, bilet specjalny – imienny bilet miesięczny na określoną linię oraz socjalny bilet miesięczny i trzymiesięczny na wszystkie linie (ważny w dni robocze i soboty).

Od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulegną ceny następujących rodzajów biletów:
cena biletu jednorazowego z 3 zł (N-normalny) i 1,50 zł (U-ulgowy) wzrośnie odpowiednio do 4 zł (N) i 2 zł (U); 
cena biletu jednorazowego za przewóz bagażu, roweru, zwierzęcia wzrośnie z 3 zł na 4 zł (w dalszym ciągu utrzymana zostaje zasada, że zakup biletu nie obowiązuje pasażerów posiadających bilety miesięczne, okresowe oraz specjalne);
za bilet 60-minutowy, który dotąd kosztował 4 zł (N) i 2 zł (U) zapłacimy odpowiednio 5 zł (N) i 2,50 zł (U);
bilet jednodniowy zastąpiony zostaje biletem 24-godzinnym (tj. ważnym na całej sieci komunikacyjnej przez 24 godziny od momentu skasowania), a cena ulega zmianie z 12 zł (N) i 6 zł (U) na 14 zł (N) i 7 zł (U);
imienny bilet 7-dniowy na wszystkie linie podrożeje z 34 zł (N) i 17 zł (U) na 40 zł (N) i 20 zł (U);
imienny bilet miesięczny na wszystkie linie z 100 zł (N) i 50 zł (U) na 110 zł (N) i 55 zł (U);

Od nowego roku wprowadzony zostanie także nowy rodzaj biletu - będzie to bilet 30-dniowy dostępny poprzez aplikacje mobilne SkyCash oraz moBiLET, w cenie 110 zł (N) i 55 zł (U) i ważny przez 30 dni od daty początku ważności, określonej przez pasażera. Bilety 30-dniowe będą dostępne w aplikacji z maksymalnie 14-dniowym okresem przedsprzedaży. W przypadku, gdy pasażer jako datę początku obowiązywania biletu wskaże dzień zakupu, bilet będzie obowiązywał od godziny zakupu do godz. 23.59 trzydziestego dnia od daty zakupu. Jeśli pasażer wskaże inną datę, bilet będzie obowiązywał od godz. 00.00 wskazanego dnia do godz. 23.59 trzydziestego dnia od daty początku obowiązywania biletu.

Bez zmian pozostają ceny weekendowego biletu rodzinnego Rodzina + - 10 zł, biletu specjalnego – imiennego biletu miesięcznego na wszystkie linie (ulgowego) - 36 zł oraz biletu specjalnego – imiennego biletu rocznego (ważnego od 1 stycznia do 31 grudnia) na wszystkie linie - 12 zł.

Co do wykorzystania od 1 stycznia 2021 r. biletów zakupionych w 2020 r., to bilety jednorazowe i czasowe w przyszłym roku będą ważne z biletem dopłata o wartości 1 zł lub 0,50 zł, tj. pokrywającym różnicę pomiędzy dotychczasową a nową ceną biletu. Bilety dopłata będzie można nabyć od 12 grudnia br. w punktach obsługi pasażera (kasach biletowych MZK) oraz w biletomatach. Będą one dystrybuowane również w punktach handlowych prowadzących sprzedaż biletów MZK.

Wycofywane imienne bilety 7-dniowe na jedną linię zakupione w 2020 r. będą honorowane w styczniu 2021 r. podczas przejazdów na linii, na którą zostały wykupione – do wygaśnięcia okresu ważności wskazanego na bilecie; imienne bilety 7-dniowe na wszystkie linie zakupione w 2020 r. będą honorowane w styczniu 2021 r. do wygaśnięcia okresu ważności wskazanego na bilecie; wycofywane bilety okresowe na jedną linię – miesięczne oraz trzymiesięczne, zakupione w 2020 r. – od stycznia 2021 r. będą obowiązywać wyłącznie na liniach, na które zostały zakupione, bilety miesięczne – do końca stycznia 2021 r., a bilety trzymiesięczne – do końca marca 2021 r.; bilety trzymiesięczne na wszystkie linie zakupione w 2020 r. będą honorowane w 2021 r. zgodnie z okresem na nich wskazanym, nie dłużej niż do końca marca 2021 r. 
Nie będzie możliwe dokonywanie prolongaty (z uwagi na epidemię koronawirusa) biletów trzymiesięcznych zakupionych w 2020 r. na miesiące w 2021 r. Ważność zachowują wydane dotychczas legitymacje MZK do biletów okresowych, bez względu na określony na niej rodzaj biletu (trzymiesięczny/miesięczny), a także zakres obowiązywania (na określoną linię/na wszystkie linie).

Nie ulegają żadnym zmianom uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych. Utrzymana zostaje prerogatywa Junior – Senior wprowadzona od 1 stycznia 2020 r., jako uprawnienie do przejazdów bezpłatnych dla:
• dzieci od urodzenia do 30 września roku, w którym kończą 7. rok życia – na podstawie dokumentów rodziców (opiekunów) lub dziecka umożliwiających stwierdzenie wieku dziecka;
• osób, które ukończyły 65. rok życia, tj. od dnia ukończenia – na podstawie dokumentu tożsamości (ze zdjęciem i datą urodzenia).

Opłaty dodatkowe 
W związku ze wzrostem ceny biletu jednorazowego normalnego na 4 zł od 1 stycznia 2021 r. opłata dodatkowa - dotycząca przejazdu bez ważnego biletu, jak również przejazdu bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu – ulega zwiększeniu ze 150 zł do 200 zł (jako 50-krotność biletu jednorazowego normalnego).

opr. JacK