Młodzi obradują

na zdjęciu młodziesz stopi podczas obrad fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

I sesja XVI kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej odbyła się 6 września w sali sesyjnej Ratusza. Zapowiada się bardzo intensywna kadencja.

Wśród zaproszonych gości byli: prezydent Jarosław Klimaszewski, przewodniczący Rady Miejskiej i opiekun MRM Janusz Okrzesik, dyrektor Biura Rady Miejskiej Danuta Brejdak oraz naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Ewa Szymanek-Płaska.

- Z niecierpliwością czekaliśmy na wasz powrót po pandemicznej przerwie, bo bez głosu młodego pokolenia bielska samorządność nie była pełna – powiedział Janusz Okrzesik.

Opiekun MRM zwrócił uwagę, że obecna kadencja będzie bardzo intensywna, ponieważ po zmianach ustawowych należy dostosować statut młodych radnych do przepisów zmienionej ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rada Miejska już na październikowej sesji będzie procedować nad projektem uchwały w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej

Na początku sesji wszyscy delegaci złożyli uroczyste ślubowanie, co - zgodnie ze Statutem MRM - jest warunkiem objęcia mandatu. W tajnym głosowaniu wybrano Prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej, w skład którego weszli: Arkadiusz Rojczyk - przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta, uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych; Wiktoria Trojanowska - wiceprzewodnicząca MRM, uczennica VIII Liceum Ogólnokształcącego; Tymoteusz Dadok - wiceprzewodniczący MRM, uczeń III Liceum Ogólnokształcącego; Zbigniew Flis-Flisiński - sekretarz MRM, uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego.

Do zadań prezydium MRM należy m.in. zwoływanie sesji rady, przygotowywanie projektu porządku obrad, przygotowywanie projektów uchwał, wniosków i opinii, a także sprawozdań i raportów, prezentowanie materiałów na sesjach, prowadzenie korespondencji rady oraz reprezentowanie MRM.

W związku koniecznością dostosowania statutu MRM Bielska-Białej do nowych przepisów rada powołała w tej sprawie komisję doraźną.

Termin następnej sesji wyznaczono na 11 października br.

Jack