Konsultacje w sprawie nocnej sprzedaży alkoholu 

Na zdjęciu butelki z alkoholem fot. pixabay

Do 20 stycznia br. potrwają konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia dla terenu miasta Bielska-Białej ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Zgodnie z projektem, ograniczenie miałoby polegać na zakazie sprzedaży napojów alkoholowych w godz. 23.00-6.00 na terenie osiedla Górne Przedmieście.

Konsultacje swoim zasięgiem obejmują obszar miasta Bielska-Białej. Do udziału w nich uprawnieni są mieszkańcy miasta, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie Bielska-Białej działalność statutową w zakresie obejmującym przedmiot konsultacji. 

Konsultacje polegają na kierowaniu przez mieszkańców opinii i uwag w formie pisemnej lub elektronicznej. Owe opinie i uwagi można zgłaszać poprzez formularz interaktywny zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce dedykowanej konsultacjom społecznym https://bielsko-biala.pl/konsultacje, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: alkohol@um.bielsko-biala.pl lub pisemnie w wersji papierowej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy placu Ratuszowym 6, pokój 107. 

Konsultacje rozpoczęły się 4 stycznia i potrwają do 20 stycznia br.
Jednostką wyznaczoną do udzielania wyjaśnień w związku z przedmiotem konsultacji jest Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. 

W załącznikach zarządzenie prezydenta miasta w sprawie konsultacji oraz projekt uchwały dotyczącej ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu na terenie osiedla Górne Przedmieście.

r