Budżet Bielska-Białej 2020

Budżet Bielska-Białej przgłosowany fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

17 grudnia podczas XIV sesji Rada Miejska uchwaliła budżet na rok 2020, a w nim rekordowe kwoty dochodów w wysokości 1 mld 428 mln zł i wydatków w wysokości 1 mld 569 mln zł, w tym na inwestycje 423 mln zł.

Za takim budżetowym planem na kolejny rok głosowało 18 radnych z klubów Wspólnie dla Bielska-Białej i Niezależni BB, 6 radnych z Klubu Prawa i Sprawiedliwości wstrzymało się od głosu.

Projekt budżetu - pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową (z autopoprawką) - przedstawił prezydent Jarosław Klimaszewski, zaznaczając, że zapewniona została w nim właściwa relacja pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, która stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 53,5 mln zł.

- Nadwyżka operacyjna jest bardzo ważna, ponieważ pozwala utrzymać wysoki potencjał w zakresie absorpcji środków unijnych oraz określa poziom wiarygodności kredytowej naszego miasta. Polityka finansowa miasta na 2020 rok skoncentrowana będzie na zapewnieniu właściwego poziomu środków finansowych na realizację zadań ujętych w projekcie budżetu oraz na utrzymaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia na bezpiecznym poziomie, o co generalnie w samorządach jest coraz trudniej. Cały czas na tle innych miast wypadamy całkiem nieźle. Przy konstruowaniu tego budżetu starałem się patrzeć z punktu widzenia mieszkańca, ale w ramach obowiązującego prawa i odpowiedniej polityki finansowej – mówił Jarosław Klimaszewski, podkreślając, że skonstruowanie projektu budżetu na 2020 rok było ogromnym wyzwaniem, spowodowanym m.in. konsekwencjami wynikającymi z decyzji władz centralnych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ponaddwukrotnego podwyższenia limitu pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.

- Musieliśmy obniżyć plan dochodów z tytułu udziału w PIT o 25 mln zł. Uważam, że taki bufor bezpieczeństwa jest niezbędny, bo zdania na temat przyszłej sytuacji gospodarczej państwa są podzielone, a my musimy być przygotowani na ewentualne zagrożenia – mówił prezydent.

Dochody budżetu na 2020 rok zaplanowane zostały w wysokości 1 mld 428 mln zł, co stanowi wzrost o 23,5 proc. W ramach ogólnej kwoty dochodów, dochody bieżące stanowią 1 mld 200 mln zł i stanowią 84 proc. dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 228 mln zł i stanowią 16 proc. Na tak wysoki poziom dochodów majątkowych decydujący wpływ ma wysokość środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy UE na lata 2014-2020, jakie miasto w przyszłym roku planuje uzyskać. Wpływy ze środków unijnych planuje się bowiem na kwotę 222 mln zł. Najwyższe kwoty zaplanowano w związku z kontynuacją trzech dużych projektów inwestycyjnych – chodzi o rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 (ul. Cieszyńskiej), rozbudowę DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) oraz budowę nowoczesnej bazy Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Dochody bieżące na 2020 rok są wyższe o ponad 13 proc., co w głównej mierze związane jest z ogólnokrajowym wzrostem gospodarczym. Dochody własne wynoszą 663 mln zł i stanowią 46 proc. dochodów ogółem, w odniesieniu do 2019 roku są wyższe o ponad 4 proc. Najwyższe wpływy dotyczą udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych – 328 mln zł. Udziały w podatkach są głównym źródłem dochodów miasta, gdyż stanowią 23 proc. dochodów ogółem. Podatki i opłaty oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2019, uwzględniając zmiany w stosownych przepisach prawnych i uchwałach podatkowych Rady Miejskiej. Dochody z majątku zaplanowano na poziomie prawie 8 mln zł, biorąc pod uwagę szacowane dochody ze sprzedaży mienia, jak i przewidywane wpływy z dywidend. Nie planuje się wzrostu wpływów ze sprzedaży mienia z uwagi na stopniowe wyczerpywanie się atrakcyjnych terenów w mieście.

Subwencję ogólną z budżetu państwa wprowadzono do budżetu 2020 r. na podstawie informacji ministra finansów. Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana została w kwocie 269 mln zł, tj. prawie o 27 mln zł wyższej w stosunku do 2019 r. Mimo corocznego wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej, nie pokrywa ona wciąż bieżących kosztów wynagrodzeń, a także kosztów rzeczowych, nie mówiąc już o środkach na inwestycje. Na inwestycje oświatowe miasto planuje przeznaczyć w 2020 roku ponad 52 mln zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa przyjęto w budżecie miasta w wielkościach określonych przez wojewodę śląskiego i Krajowe Biuro Wyborcze. Łączna kwota dotacji na przyszły rok wynosi prawie 265 mln zł i jest wyższa o około 88 mln zł w stosunku do 2019 r. Wiąże się to w głównej mierze z przyznaniem miastu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na realizację Programu 500+ w wysokości 178 mln zł, co stanowi 12 proc. dochodów ogółem.

Wydatki w 2020 r. zaplanowano na kwotę 1 mld 569 mln zł, czyli o 196 mln zł więcej w stosunku do 2019 r. Podobnie jak w latach poprzednich, najwyższe kwoty zaplanowano w obszarach: oświaty (478 mln zł), pomocy społecznej i rodziny oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej (316 mln zł), a także utrzymania dróg i komunikacji miejskiej (292 mln zł). Największy wzrost nakładów, w porównaniu do 2019 roku, przewidziano w ochronie zdrowia (o 123 proc.), co związane jest z realizacją inwestycji w Beskidzkim Centrum Onkologii współfinansowanej ze środków budżetu Unii Europejskiej. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 mld 146 mln zł; są wyższe w porównaniu do 2019 roku o 14,5 proc. - Zawsze staramy się trzymać wydatki bieżące w ryzach, jednak koszty, które nie zależą od nas, są nieuniknione i musimy je ponosić, by miasto normalnie funkcjonowało, żeby nie obniżać komfortu życia mieszkańców. Warto też zwrócić uwagę na to, że każda zakończona inwestycja ciągnie za sobą koszty jej utrzymania – podkreślał Jarosław Klimaszewski. - Przyszłoroczny budżet miasta, zgodnie z przyjętymi założeniami, ma charakter zdecydowanie proinwestycyjny. Biorąc pod uwagę środki unijne z perspektywy finansowej 2014-2020, wydatki majątkowe na 2020 rok zaplanowane zostały w kwocie 423 mln zł, stanowiąc tym samym 27 proc. wydatków ogółem. Jest to rekord wszech czasów, ale musimy kontynuować inwestycje z unijnym dofinansowaniem – mówił prezydent. Wydatki majątkowe dotyczą kontynuacji zadań inwestycyjnych, a także realizacji nowych zadań, w tym z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie ponad 146 mln zł. Największy udział w wydatkach majątkowych ogółem stanowią inwestycje w zakresie transportu  47,4 proc. (kwota 200,4 mln zł), ochrony zdrowia 18,3 proc. (77,4 mln zł), oświaty 11,9 proc. (50,3 mln zł), gospodarki mieszkaniowej 8,9 proc. (37,7 mln zł), gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 4,6 proc. (19,6 mln zł).

Deficyt w wysokości 141,5 mln zł zostanie sfinansowany z kredytu. Miasto planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 220 mln zł, pożyczkę rewitalizacyjną z Banku Gospodarstwa Krajowego – 15,3 mln zł, pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1,3 mln zł, emisji obligacji komunalnych – 3,9 mln zł.

- Trzeba przyznać, że planowane do zaciągnięcia w 2020 roku kredyty stanowią znaczne obciążenie dla przyszłorocznego budżetu i lat następnych (w 2020 roku konieczne jest zapewnienie na ten cel środków w kwocie 111,8 mln zł). Jednak wykonanie tego bardzo trudnego budżetu 2020 roku nie będzie możliwe bez udziału finansowania zewnętrznego. Mimo tego indywidualny wskaźnik zadłużenia miasta Bielska-Białej wynikający z ustawy o finansach publicznych wynosi 3,26 proc. – przy dopuszczalnym 12,42 proc. i stanowi jedynie ok. 25 proc. maksymalnej jego wysokości. Żeby lepiej to zobrazować, przy dopuszczalnej prędkości 40 km na godzinę my jedziemy bezpiecznie, bo 10 km na godzinę – mówił prezydent.

Na sesji głos zabrał przewodniczący Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego RM Roman Matyja, informując, że komisja ta pierwszy raz obradowała nad projektem budżetu 25 listopada, tzw. drugie czytanie odbyło się 2 grudnia, a 6 grudnia przyjęto dokument 6 głosami za przy 1 przeciw i 3 wstrzymujących się. 16 grudnia projekt z autopoprawką poparło 8 członków komisji, 5 się wstrzymało. Roman Matyja zwrócił uwagę na potężne wydatki na edukację, do której miasto musi dopłacać z własnych środków, bo subwencja nie wystarcza. Mówił też o powiększającym się zadłużeniu, które jest problemem wszystkich miast, zaznaczając jednak, że nasze jest na bezpiecznym poziomie. - Przede wszystkim jest to budżet rekordowy, jeśli idzie o inwestycje, w tym 220 mln zł środków unijnych. Tego jeszcze nigdy nie było. Oświata – potężne środki, z własnego budżetu dokładamy 180 mln zł, to więcej niż nasze dochody z podatku od nieruchomości - 156 mln zł. Jest to największy budżet, jaki znam, bardzo dobrze dopracowany – mówił R. Matyja.

W imieniu Klubu Radnych Wspólnie dla Bielska-Białej pozytywną opinię o projekcie budżetu - trudnego, ale realnego - przedstawił Karol Markowski. Konrad Łoś w imieniu Klubu Radnych PiS zwrócił uwagę na środki z budżetu państwa w wysokości 176 mln zł w ramach Programu 500+, który spowodował zmniejszenie ubóstwa, zaś bielski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odnotował spadek niektórych zasiłków. Zapowiedział, że klub, któremu szefuje, nie poprze tego projektu, bo prezydent nie uwzględnił listy wniosków klubu, nie zaproponował też wystarczających działań w kierunku rozwoju budownictwa socjalnego - brakuje mieszkań komunalnych, kolejka oczekujących nie zmniejsza się. Krytycznie odniósł się też do wzrostu cen za odbiór odpadów komunalnych i stawek podatku od nieruchomości. Klub Niezależni.BB zapowiedział, że poprze budżet, pod warunkiem podjęcia oczekiwanych przez mieszkańców działań, na przykład realnych nakładów na walkę ze smogiem czy zwiększenia środków na remont dróg lokalnych.

– Otrzymaliśmy od prezydenta zapewnienie, że nasze postulaty będą w najbliższym czasie spełnione, jeśli dziś je potwierdzi, to będziemy głosować za budżetem – mówiła Małgorzata Zarębska z Klubu Niezależni.BB.

Po stosunkowo krótkiej dyskusji - w której m.in. Janusz Buzek mówił o swym rozczarowaniu z powodu odrzucenia jego wniosku o przekazanie 14,8 tys. zł na uczniowski budżet obywatelski, a Tomasz Wawak powrócił do walki ze smogiem, uznając, że tempo wymiany kotłów i pieców węglowych jest za słabe, zwłaszcza w perspektywie wymogu zakazu palenia węglem na terenie całego województwa od roku 2021 i apelując o zwiększenie środków na ten cel - Rada Miejska zagłosowała nad projektem wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Bielska-Białej (oba projekty uchwał – budżetowej i prognozy - były procedowane łącznie – przyp. red.). 18 radnych głosowało za przyjęciem prognozy, 6 wstrzymało się od głosu. Taki sam wynik miało głosowanie nad uchwałą budżetową. Jeszcze przed głosowaniem Jarosław Klimaszewski, odpowiadając na uwagi radnych zauważył, że nigdy nie będzie takiej sytuacji, by wszystkie zgłoszone postulaty mogły zostać zrealizowane.

Katarzyna Kucybała

Wydatki inwestycyjne
w zakresie transportu:
• rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 – 113,3 mln zł, w tym ze środków Unii Europejskiej – 78,7 mln zł,
• rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) – 23 mln zł, w tym ze środków Unii Europejskiej – 18,1 mln zł,

w zakresie gospodarki mieszkaniowej:
• Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (etap I i II) – 9,0 mln zł,

w zakresie oświaty:
• termomodernizacja oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych przy ul. Józefa Lompy 11 – 9,1 mln zł,
• modernizacja basenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej przy ul. Sterniczej 4,
• budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Zapłocie Duże 1 – 6 mln zł,
• budowa przedszkola przy ul. Janowickiej w Hałcnowie - 4 mln zł,
• rozbudowa budynku Przedszkola nr 39 przy ul. Mazańcowickiej w Komorowicach Śl. – 1,8 mln zł,
• termomodernizacja budynku Przedszkola nr 50 przy ul. Łagodnej 27a – 1,6 mln zł,
• termomodernizacja budynku Przedszkola nr 35 przy ul. Spółdzielców 17 – 2 mln zł,
• rozbudowa Przedszkola nr 30 przy ul. Karpackiej 115 – 1,8 mln zł,
• rozbudowa Przedszkola nr 4 przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 – 4 mln zł

w zakresie ochrony zdrowia:
• nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła  – 62,5 mln zł, w tym ze środków Unii Europejskiej – 44,9 mln zł,
• restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - 9,8 mln zł,

w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:
• Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej (Etap II i III) – 4,7 mln zł, w tym: ze środków Unii Europejskiej – 2,6 mln zł,

w zakresie kultury fizycznej:
• modernizacja pływalni Panorama – 6,7 mln zł.

W projekcie budżetu zapewnione zostały także środki na:
• realizację Budżetu Obywatelskiego – 5,0 mln zł,
• realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości – 4,4 mln zł,
• prace społeczno-użyteczne – 1,4 mln zł,
• dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji lato - zima – 0,9 mln zł,
• wydatki związane z ochroną środowiska – 1,5 mln zł,
• wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 50 mln zł,
• dopłaty dla mieszkańców do proekologicznego systemu grzewczego – 3 mln zł, a w całym programie 14 mln zł,
• wydatki związane z poprawą powietrza w mieście – 10,5 mln zł.

Wydatek związany z wpłatą do budżetu państwa tzw. janosikowego (na rzecz mniej zamożnych samorządów) będzie kosztował Bielsko-Białą 13 mln zł.

mówi prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski:

Budżet, który przedstawiliśmy, a Rada Miejska przyjęła, zapewnia dalszy rozwój miasta w wielu obszarach, co - mimo wielu różnych problemów - nam się udaje. Myślę, że również dzięki temu, że mamy aktywnych, pracowitych mieszkańców i odpowiednie wpływy z podatków. Ten budżet zapewnia rozwój, ale i stabilne życie w coraz lepszym komforcie. Po ukończeniu drogowych inwestycji będziemy jednym z najlepiej skomunikowanych miast w Polsce. Na tak skomplikowany budżet liczba wniosków radnych i zgłoszonych propozycji mieszkańców została uwzględniona w całkiem wysokim procencie. Wśród planowanych inwestycji są głównie te, które pojawiały się w postulatach radnych i mieszkańców. Na przykład ponad 50 mln zł przeznaczamy na drogi lokalne. Główne arterie są niezmiernie ważne, ale te drogi, którymi mieszkańcy dojeżdżają do swych domów czy do szkół, też są potrzebne. Na działania antysmogowe przeznaczymy ponad 14 mln zł, w 2019 były to 3 mln, zł, czyli obecnie dużo więcej. Na gospodarkę mieszkaniową wydamy 37 mln zł, dużo więcej niż w poprzednich latach. Zadbamy też o wygląd miasta i naszych kamienic. Myślę, że możemy się czuć bezpiecznie i coraz bardziej komfortowo w naszej małej ojczyźnie.