Będzie konkurs na projekty z dziedziny kultury dla młodych

Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta fot. Szymon Gąsowski/Wydział Prasowy UMBB

II sesja XV kadencji Młodzieżowej Rady Miasta odbyła się w Ratuszu 12 grudnia. Delegaci nieobecni na I sesji złożyli ślubowanie i odebrali zaświadczenia o mandacie radnego MRN. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Ryszka i zastępca prezydenta miasta Piotr Kucia złożyli radnym życzenia świąteczne i noworoczne.

Młodzieżowa Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Regulaminu konkursu inicjatyw kulturalnych młodzieży Bielska-Białej na rok 2020. Konkurs taki odbędzie się po raz pierwszy dzięki inicjatywie młodych radnych poprzedniej, XIV kadencji, którzy zwrócili się do prezydenta miasta z wnioskiem o zwiększenie środków na działalność MRM. Prezydent zaproponował kwotę 50 tys. zł pod warunkiem opracowania regulaminu, na podstawie którego będzie można się o nie ubiegać. Po konsultacjach, dyskusjach i uzgodnieniach ustalono, że każda osoba w wieku 16-21 lat działająca na terenie Bielska-Białej może złożyć własny projekt z dziedziny kultury. Projekt opiniował m.in. Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego. Jego naczelnik Przemysław Smyczek wyjaśnił, że chodzi o umożliwienie składania projektów osobom indywidualnym, bo stowarzyszenia i fundacje mają już możliwość startu w konkursie grantów. Procedura wyłaniania najlepszych będzie etapowa. Wydział Kultury i Sztuki będzie wydawał opinie o możliwości realizacji danego pomysłu i jego kosztów. Ostateczną decyzję podejmie komisja MRM składająca się z prezydium MRM i pięciu delegatów. Koszt realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć 10 tys. zł. Termin składania wniosków (na ustalonym w regulaminie formularzu) ustalono na 17 lutego. Zanim uchwała została podjęta głosami 29 za, 8 przeciw i 8 wstrzymujących się, odbyła się dyskusja. Padła propozycja zmiany wieku uczestników konkursu. Wysuwano argumenty za i przeciw. Wniosek o zachowanie pierwotnej propozycji zyskał większość. Zatwierdzony regulamin będzie ważny tylko w obecnej kadencji, czyli  w 2020 r. W kolejnym roku będzie go można modyfikować, pod warunkiem otrzymania z kasy miasta kolejnych środków na taki konkurs.

Podczas grudniowej sesji MRM zapoznała się też ze sposobem organizacji komunikacji publicznej w Bielsku-Białej. Młodzi radni dowiedzieli się, że od 1 stycznia 2020 r. komunikacja miejska ma działać na nowych zasadach, jej organizację przyjmie Miejski Zarząd Dróg. Przedstawiciel MZD Artur Danel tłumaczył powody, dla których Miejski Zakład Komunikacyjny zostanie przekształcony w spółkę, z którą miasto podpisze umowę na jej usługi, a organizatorem miejskiej komunikacji zostanie MZD. Planuje on 6 etapów zmian, które będą szerokie – od zmiany układu sieci połączeń, rozkładu jazdy, struktury przystanków po nową dynamiczną informację dla pasażerów. Do 15 stycznia mieszkańcy mogą składać uwagi do projektowanych zmian, odbędą się spotkania konsultacyjne. Delegaci zadawali liczne pytania, np. o kursy autobusów do okolicznych miejscowości, możliwość stosowania biletu elektronicznego, pytali też, czy jakieś linie zostaną zlikwidowane, czy bilety podrożeją. Artur Danel odpowiadał, że miejskie autobusy mogą jeździć do sąsiednich gmin na podstanie zawartych porozumień o finansowaniu takich kursów. Cztery linie zostaną zlikwidowane, ale to nie znaczy, że jakieś obszary miasta zostaną bez autobusów. Będą tam docierać inne linie. Bilety można kupować przez aplikację Skay Cash. Ceny biletów w 2020 r. nie wzrosną.

W dalszej części sesji radni wybrali Komisję Rewizyjną MRM i podjęli uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji problemowych.

kk