ATH uniwersytetem

Na zdjęciu stojący ludzie fot. Paweł Sowa Wydział Prasowy UM w BB

23 marca bielska Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie poparcia inicjatywy władz Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zmierzającej do przekształcenia ATH w Uniwersytet Bielsko-Bialski.

Na LVI sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej samorządowcy podjęli uchwałę wspierającą działania władz Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w drodze do przekształcenia uczelni w uniwersytet. O tym, jaką drogę do tej pory przeszła bielska uczenia, poinformował jej rektor Jacek Nowakowski, podkreślając, że ATH spełnia wszystkie formalne wymogi, aby stać się uniwersytetem
Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski podkreślał, że jest to długo oczekiwany krok, który jest niezwykle ważny dla miasta i całego regonu. Wszyscy radni poparli przyjętą uchwałę. 


Rada Miejska w Bielsku-Białej pragnie wyrazić poparcie dla inicjatywy władz Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej dotyczącej jej przekształcenia w Uniwersytet Bielsko-Bialski. W ocenie Rady Miejskiej skuteczna realizacja ww. działania jest dużą szansą na dalszy rozwój całego regionu – podniesie rangi miasta Bielska-Białej jako ośrodka akademickiego, Uczelni pozwoli na realizację nowych zadań naukowych, a młodzieży regionu stworzy nowe możliwości i szanse edukacyjne – czytam w uzasadnieniu uchwały. 
Warto przypomnieć, że Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej powstała w 2001 roku w wyniku przekształcenia Filii Politechniki Łódzkiej w samodzielną jednostkę. Od ponad dwóch dekad jest jedyną akademicką uczelnią publiczną w Bielsku-Białej. Od początku swojego istnienia uczelnia bardzo dobrze odpowiada na bieżące i strategiczne potrzeby rozwijającego się miasta – m.in. tworząc kolejne społecznie atrakcyjne i potrzebne kierunki studiów, takie jak: automatyka i robotyka, inżynieria materiałowa, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne czy transport. 


Obecnie akademia prowadzi kształcenie na 22 kierunkach studiów i realizuje badania naukowe w ramach 10 dyscyplin reprezentujących różne dziedziny nauki. Zgodnie z literą prawa otrzymane wysokie kategorie naukowe poszczególnych dyscyplin umożliwiają władzom uczelni podjęcie działań zmierzających do przekształcenia Akademii Techniczno-Humanistycznej w Uniwersytet Bielsko-Bialski. 


Przekształcenie Akademii Techniczno-Humanistycznej w Uniwersytet w pełni wpisze się w założenia strategii jej rozwoju, eksponując jednocześnie interdyscyplinarny profil działalności, obejmujący obecnie cztery dziedziny nauk: nauki inżynieryjno-techniczne, nauki humanistyczne, nauki społeczne oraz nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Wzmocni też i ugruntuje realizację misji uczelni jako wiodącego ośrodka naukowo-dydaktycznego regionu, który prowadzi innowacyjne badania naukowe i prace rozwojowe, kształcącego wysoko wykwalifikowane kadry na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy, a także aktywnie wpływającego na rozwój regionu i społeczności lokalnej. Status uniwersytetu przyczyni się do zwiększenia rozpoznawalności ośrodka w ponadregionalnym otoczeniu społeczno-gospodarczym. W wyniku przekształcenia uczelnia w większym stopniu będzie mogła odpowiadać na potrzebę kształcenia pracowników nauki w subregionie południowym województwa śląskiego. Działania te, przy wsparciu miasta Bielska-Białej, zaowocują zwiększeniem potencjału naukowego i dydaktycznego uczelni i będą stanowić realną odpowiedź na oczekiwania i potrzeby mieszkańców miasta, jak i całego regionu – czytamy w uzasadnieniu uchwały RM. 


JacK

Na zdjęciu stojący ludzie