Żeby dbać o rynek pracy

na zdjęciu prezydent Kucia i nowy przewodniczący rady Andrzej Kamiński na zdjęciu zastępca prezydenta Piotr Kucia i nowy przewodniczący rady Andrzej Kamiński; fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

8 września oficjalnie zaczęła działać Powiatowa Rada Rynku Pracy nowej kadencji. W imieniu prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego, akty powołania do rady wręczył tworzącym ją osobom zastępca prezydenta Piotr Kucia.

Zebrani w jawnym głosowaniu zadecydowali, że przewodniczącym PRRP zostanie wicestarosta powiatu bielskiego Andrzej Kamiński (uprzednio funkcję tę pełnił wicestarosta Grzegorz Szetyński, wiosną tego roku zmarły na Covid-19), a zastępcą - naczelnik Wydziału Polityki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej Ewa Swatek.

Nowo wybrany przewodniczący A. Kamiński zapowiedział, że rada będzie wnikliwie przyglądać się lokalnemu rynkowi pracy i kontynuować dzieło, któremu przewodniczył śp. Grzegorz Szetyński. W trakcie pierwszego spotkania dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Marek Hetnał zaprezentował obecną sytuację na rynku pracy na terenie miasta i powiatu, gdzie utrzymuje się niski poziom bezrobocia.

Powiatowa rada rynku pracy jest organem opiniująco-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy. Rada powołana jest na 4-letnią kadencję. Głównym celem rady jest włączenie partnerów rynku pracy w proces zarządzania środkami Funduszu Pracy, programowania i monitorowania polityki rynku pracy na poziomie lokalnym.

Powiatowe rady rynku pracy opiniują:

1. celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności: a) liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób, b) zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową, c) koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;
2) proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych;
3) celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, biorąc pod uwagę kryteria doboru bezrobotnych.
Stanowiska i opinie rady rynku pracy są podejmowane  w formie uchwały, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku jednakowej liczby głosów za i przeciw decydujący głos należy do przewodniczącego rady rynku pracy.

Członkami PRRP zostali:

Adam Ruśniak - przedstawiciel Miasta Bielska-Białej,
Ewa Swatek - przedstawiciel Miasta Bielska-Białej,
Janusz Kaps - przedstawiciel Miasta Bielska-Białej,
Barbara Adamska - przedstawiciel Powiatu Bielskiego,
Andrzej Kamiński - przedstawiciel Powiatu Bielskiego,
Józef Herzyk - przedstawiciel Powiatu Bielskiego,
Marek Bogusz - przedstawiciel NSZZ Solidarność,
Stanisław Młynarczyk - przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
Adam Zborowski - przedstawiciel Forum Związków Zawodowych,
Mirosław Cebrat - przedstawiciel Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan,
Tomasz Mikołajko - przedstawiciel Loży Bielskiej Business Centre Club,
Tomasz Krajewski - przedstawiciel Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości członka Związku Rzemiosła Polskiego,
Stefan Haczek - przedstawiciel Śląskiej Izby Rolniczej,
Ryszard Wójcik - przedstawiciel Rejonowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych,
Joanna Edelman - przedstawiciel Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany.

JacK