Wzorowa współpraca

Na zdjęciu stojący ludzie fot. Paweł Sowa Wydział Prasowy UM w BB

Organizacje pozarządowe chętnie współpracują z Urzędem Miejskim – wynika ze sprawozdania z realizacji Programu współpracy miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi przyjętego na majowej sesji przez bielską Radę Miejską. Co ważne, radni ze wszystkich klubów zarówno o przygotowanym dokumencie, jak i o realizowanym programie zgodnie mówili w samych superlatywach. 

W raporcie, który liczy 94 strony, przedstawiono informację o działalności organizacji pozarządowych i funkcjonowaniu wolontariatu w mieście. 
- Współpraca pomiędzy miastem a organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadach - pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, a także jawności. Odbywa się na płaszczyźnie finansowej oraz pozafinansowej. W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności, gdyż skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska. Niezbędne jest zatem włączenie podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania miasta na zasadzie równoprawnego partnerstwa - stwierdziła naczelniczka Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Magdalena Chodyniecka. 


Zgodnie z ewidencją, prowadzoną przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego, na 31 grudnia 2022 r. w naszym mieście funkcjonowały 634 organizacje pozarządowe, w tym:
246 stowarzyszeń rejestrowych; 
jeden związek stowarzyszeń; 
31 stowarzyszeń zwykłych; 
59 terenowych jednostek organizacyjnych; 
159 fundacji; 
138 organizacji sportowych, w tym 71 klubów sportowych zarejestrowanych w KRS, 40 klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej, 27 uczniowskich oraz parafialnych klubów sportowych.
Już samo to zestawienie pokazuje, jakim obywatelskim skarbem dysponuje miasto, dzięki różnym zainteresowaniom i aktywnościom mieszkańców. 


Miasto zapewniło wsparcie infrastrukturalne i szkoleniowo-doradcze realizowane w ramach działalności Centrum Organizacji Pozarządowych. COP udzielano bezpłatnego wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej oraz osób fizycznych zainteresowanych rozpoczęciem działalności w III sektorze. Ośrodek świadczył kompleksowe usługi: informacyjne, promocyjne, doradcze, szkoleniowe oraz infrastrukturalne. Do dyspozycji podmiotów był również laptop, rzutnik, ekran oraz flipchart. Organizacje pozarządowe ponad 255 razy skorzystały z usług infrastrukturalnych polegających na nieodpłatnym udostępnieniu sali konferencyjnej czy pomieszczeń na dyżury.
Wymienione poniżej organizacje pozarządowe przygotowywały w Centrum Organizacji Pozarządowych wydarzenia związane z ich bieżącą działalnością – spotkania, dyżury, walne zebrania członków zarządu: Były to -Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski ADA; Klub Sportowy Sprint; Stowarzyszenie Amazonki w Bielsku-Białej; Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej; Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Bielsku-Białej – koło nr 16; Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne; Stowarzyszenie Plastyków Ondraszek; Stowarzyszenie Pozytywne Wsparcie W; Stowarzyszenie Panakeja; Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych; Stowarzyszenie Ofiar Wojny; Oddział Rejonowy Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych; Międzynarodowa Organizacja Soroptymist International Klub w Bielsku-Białej; Fundacja Zaangażowani.pl; Stowarzyszenie Akademia Seniora oraz Stowarzyszenie Olszówka. 
W ramach działań informacyjno-doradczych w Centrum Organizacji Pozarządowych przez 640 godzin udzielano doradztwa ogólnego dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej. Dla nich w 2022 r. świadczono również usługi doradztwa specjalistycznego – księgowego (150 godzin) i prawnego (65 godzin) – prowadzone przez profesjonalną kadrę. 

Ważnym przedsięwzięciem był zorganizowany 17 grudnia 2022 r. X Jubileuszowy Piknik Organizacji Pozarządowych w Centrum Handlowym Gemini Park w Bielsku-Białej, w którym udział wzięło ponad 25 podmiotów ekonomii społecznej zajmujących się różnorodną tematyką. Piknik pokazał lokalny charakter sektora pozarządowego oraz pozwolił promować produkty i usługi świadczone przez te organizacje. 

Pomoc dla uchodźców 
W 2022 r. w COP utworzony został pPunkt rejestracyjno-informacyjny dla uchodźców z Ukrainy. W ramach tych działań zorganizowano kompleksowe miejsce wsparcia dla Ukraińców wraz ze stanowiskami przedstawicieli - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ZUS oraz Powiatowego Urzędu Pracy. W COP uchodźcy mogli w jednym miejscu uzyskać nr PESEL i potwierdzić profil zaufany, złożyć wniosek do MOPS o jednorazowe świadczenie 300 zł, założyć PUE i złożyć wniosek o świadczenie 500+, a także uzyskać informacje o aktualnych ofertach pracy. Ponadto pracownicy Centrum Organizacji Pozarządowych udzielali kompleksowych informacji na temat wszelkich form wsparcia skierowanych do uchodźców w Bielsku-Białęj. W COP funkcjonowała linia telefoniczna w języku ukraińskim oraz dostępni byli tłumacze.

W raporcie bardzo szczegółowo opisano realizowane konkursy, sposoby wyłanianie ofert i podpisane umowy na różnorodne zdania. 
Jako priorytetowe obszary współpracy w sferze realizacji zadań publicznych miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi wyznaczono:
pomoc społeczną; 
wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa i udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym; 
działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 
działalność charytatywną; 
ochronę i promocję zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie; 
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 
turystykę i krajoznawstwo; 
ratownictwo i ochronę ludności; 
działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
promocję i organizację wolontariatu; 
działalność na rzecz integracji cudzoziemców; 
działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 
działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy; 
ekologię i ochronę zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego. 

Konkursy 
Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu miasta na realizację zadań publicznych w 2022 r. to 18.704.963,00 zł (plan po zmianach, stan na 31 grudnia 2022 r.) w tym 9.950.000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania Tworzenie warunków w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze miasta Bielska-Białej, udzielone na podstawie uchwały nr VII/81/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na obszarze miasta Bielska-Białej (uchwała o wspieraniu sportu); 
Ogłoszono 32 otwarte konkursy ofert. 142 organizacje złożyły w nich oferty, 14 odrzucono, 24 nie otrzymały dofinansowania. Zawarto 210 umów z organizacjami, 3 zostały niepodpisanych.
Obliczono, że 440.817 osób było odbiorcami realizowanych przez organizacje zadań publicznych. 
Wszystkich zainteresowanych szczegółami tego sprawozdania odsyłamy do sprawozdania, które jest umieszczone na stronie:
 https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pos_LIX_2023.pdf

JacK