Wybory samorządowe w Bielsku-Białej

Na zdjęciu moment wrzucania karty do głosowania do urny fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Przypominamy, wybory samorządowe odbędą się już w najbliższą niedzielę 7 kwietnia 2024 roku. Lokale wyborcze będą czynne od godziny 7.00 do 21.00. Mieszkańcy Bielska-Białej będą wybierać radnych gminnych, radnych sejmiku województwa i prezydenta miasta. Tym samym wyborcy w mieście otrzymają trzy karty do głosowania.

Poniżej publikujemy pytania i odpowiedzi dotyczące najważniejszych zagadnień związanych z głosowaniem w wyborach samorządowych.

1. Jak mogę sprawdzić gdzie mam głosować?

Lista lokali wyborczych w Bielsku-Białej jest dostępna pod adresem: https://bip.um.bielsko.pl/a,88052,obwieszczenie-prezydenta-miasta-bielska-bialej-z-dnia-4-marca-2024-r-o-numerach-oraz-granicach-obwod.html. W tekście obwieszczenia można wyszukać ulicę lub część ulicy na której znajduje się budynek, w którym zamieszkujemy, i sprawdzić, gdzie ma swoją siedzibę lokal wyborczy, w którym mamy głosować.

2. Kto może wziąć udział w wyborach samorządowych?

W zbliżających się wyborach samorządowych głosować będą mogły osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
- najpóźniej w dniu wyborów będą miały ukończone 18 lat,
- nie zostały pozbawione prawa wybierania (np. przez ubezwłasnowolnienie),
- posiadają obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego kraju Unii Europejskiej lub posiadają obywatelstwo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ważne: w zakresie osób nieposiadających obywatelstwa polskiego zobacz pytanie nr 5).
- są ujęte w Centralnym Rejestrze Wyborców pod adresem zlokalizowanym na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, której dotyczą wybory (ważne: w kwestii ujęcia w Centralnym Rejestrze Wyborców zobacz pytania nr 3 oraz 4).

3. Czy jeżeli jestem zameldowany na pobyt stały na terenie Bielska-Białej, to muszę składać wniosek, aby zostać ujętym w spisie wyborców?

Nie ma potrzeby składania żadnego wniosku. Osoba, która jest zameldowana na pobyt stały na terenie Bielska-Białej, zostanie z urzędu ujęta w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla jej adresu zameldowania na pobyt stały. Wyjątek stanowią osoby, które złożyły wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w innej gminie (wówczas osoby te będą ujęte w spisie wyborców w tej gminie).

4. Stale zamieszkuję na terenie Bielska-Białej, ale nie zameldowałem się na pobyt stały. Czy zostanę ujęty w spisie wyborców?

Osoby, które stale zamieszkują na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały, nie są ujmowane z urzędu w spisie wyborców. Aby wziąć udział w wyborach, ww. osoby muszą złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania na terenie Bielska-Białej. Nie należy zwlekać ze złożeniem ww. wniosku, wiem organ gminy ma 5 dni na jego rozpatrzenie i wydanie decyzji. Informacje dotyczące złożenia wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania są dostępne pod adresem: https://bielsko-biala.pl/centralny-rejestr-wyborcow-ujecie-wyborcy-w-stalym-obwodzie-glosowania.

5. Jestem obywatelem innego kraju Unii Europejskiej i jestem zameldowany na pobyt stały w Bielsku-Białej. Czy będę mógł wziąć udział w wyborach?

Cudzoziemcy, którzy są obywatelami kraju Unii Europejskiej lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, pomimo posiadania zameldowania na pobyt stały na terenie gminy nie są ujmowani z urzędu w spisie wyborców. Aby wziąć udział w wyborach, muszą oni złożyć wniosek o ujęcie ich w stałym obwodzie głosowania na terenie Bielska-Białej.
Informacje dotyczące złożenia wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania są dostępne pod adresem: https://bielsko-biala.pl/centralny-rejestr-wyborcow-ujecie-wyborcy-w-stalym-obwodzie-glosowania.

6. Jak mogę sprawdzić, czy jestem ujęty w spisie wyborców na terenie Bielska-Białej?

Należy złożyć do Urzędu Miejskiego wniosek o udostępnienie spisu lub zgłosić się osobiście. Wniosek można składać do 2 kwietnia. Informacje dotyczące udostępnienia spisu wyborców są dostępne pod adresem: https://bielsko-biala.pl/udostepnienie-spisu-wyborcow.

7. Przebywam w Bielsku-Białej jedynie czasowo. Czy mogę złożyć wniosek o ujęcie mnie w spisie wyborców w Bielsku-Białej?

Nie, ponieważ w przypadku wyborów samorządowych przepisy kodeksu wyborczego nie dopuszczają możliwości złożenia wniosku o zmianę miejsca głosowania. W wyborach samorządowych w spisie wyborców ujmowane są osoby stale zamieszkujące (tj. ujęte w Centralnym Rejestrze Wyborców) na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Osoba, która jedynie czasowo przebywa w Bielsku-Białej, nie zostanie zatem ujęta w spisie wyborców w Bielsku-Białej. Osoba ta zostanie natomiast ujęta w spisie wyborców w gminie, w której stale zamieszkuje (tj. w której jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców).

8. Czy jako osoba niepełnosprawna mogę udzielić pełnomocnictwa do głosowania w moim imieniu?

Osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, mogą udzielić pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu. Mogą to także uczynić osoby, które w dniu głosowania będą miały ukończone 60 lat. Osoby te muszą złożyć stosowny wniosek do urzędu w terminie do 29 marca. Informacje dotyczące udzielenia pełnomocnictwa do głosowania są dostępne pod adresem: https://bielsko-biala.pl/pelnomocnictwo-do-glosowania.

9. Czy będąc osobą niepełnosprawną mogę wybrać inny obwód głosowania z uwagi na to, że np. mam do niego łatwiejszy dojazd albo lokal wyborczy w moim obwodzie głosowania nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych?

Wyborca niepełnosprawny może złożyć wniosek o zmianę obwodu głosowania tylko wtedy, gdy lokal wyborczy w obwodzie głosowania, do którego jest przypisany, nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu należy złożyć wniosek do Urzędu Miejskiego do 4 kwietnia. Informacje dotyczące zmiany obwodu głosowania można znaleźć pod adresem: https://bielsko-biala.pl/zmiana-lokalu-wyborczego-przez-wyborce-niepelnosprawnego.

10. Czy udając się do lokalu wyborczego muszę zabrać ze sobą dokument tożsamości?

Tak. Może to być dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka), w tym również dokument, który utracił ważność, pod warunkiem że ustalenie tożsamości wyborcy na jego podstawie nie budzi wątpliwości. Osoby, które korzystają z aplikacji mObywatel, mogą potwierdzić swoją tożsamość przy użyciu tej aplikacji (tj. wyświetlając swoje dane z aplikacji na smartfonie).