Wstrzymać wycinkę lasów!

Na zdjęciu siedzący ludzie fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Podczas LXIX sesji 19 marca bielska Rada Miejska podjęła uchwałę, a właściwie apel o wstrzymanie wycinki drzew oraz wprowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej na terenie lasów państwowych położonych w Bielsku-Białej.

Projekt uchwały złożył Klub Radnych Jarosława Klimaszewskiego, a uzasadnienie przedstawił przewodniczący tego klubu Maksymilian Pryga. W związku z trwającym w ostatnich latach procesem pozyskiwania drewna w lasach zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Bielsko, a położonych w granicach administracyjnych Bielska-Białej Rada Miejska postanowiła przyjąć apel skierowany do Ministra Klimatu i Środowiska, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.


Oto jego treść:


Rada Miejska Bielska-Białej wyraża swoje poważne zaniepokojenie działalnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w zakresie prowadzenia użytkowania rębnego, apelując o natychmiastowe wstrzymanie wycinek drzew zmianę sposobu gospodarowania w ramach realizacji obecnie obowiązującego Planu Urządzenia Lasu w granicach Bielska-Białej oraz uruchomienie procedury jego zmian, celem zmniejszenia wysokich weryfikacji planowanych etatów rębnych. Apelujemy również o zrozumienie zmieniających się potrzeb lokalnej społeczności i dążenie do osiągnięcia kompromisowych rozwiązań w ramach obowiązującego prawa.
Apel podyktowany jest koniecznością zmiany priorytetów w zarządzaniu lasami położonymi w naszym mieście. Apelujemy, aby priorytetem gospodarki leśnej była szeroko rozumiana wielofunkcyjność, utrzymanie właściwego stanu sanitarnego i stabilność drzewostanów oraz podnoszenie walorów krajobrazowych i przyrodniczych. Planowane działania powinny zapewnić bezpieczeństwo osób korzystających z terenów leśnych, zachować estetykę krajobrazu leśnego przy jego spowolnionej wymianie pokoleniowej, tak aby zachowana została trwałość lasu oraz pełnionych przez las funkcji.
Wprowadzenie ograniczeń jest kluczowe ze względu na oczekiwania lokalnej społeczności zaniepokojonej rozmiarem pozyskiwania drewna. Nadmierna wycinka lasów znajdujących się w zasobie państwowym może doprowadzić do utraty wielu walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i społecznych naszego miasta, przede wszystkim przez niszczenie siedlisk przyrodniczych i zmniejszanie bioróżnorodności.
W czasach, gdy obserwujemy dynamiczny rozwój polskich miast oraz niekorzystne zmiany klimatu nadrzędnym celem powinna być ochrona środowiska naturalnego.
Lasy na terenie Bielska-Białej to w większości lasy górskie, które pełnią funkcję lasów ochronnych, a także są to obszary Natura 2000.
Lasy w naszym mieście pełnią wyjątkową, trudną do przeceniania funkcję społeczną i nie należy ich traktować jako źródła doraźnego zysku. Są dla lokalnej społeczności priorytetem zasługującym na racjonalną gospodarkę i indywidualne podejście. Nasze lasy istotnie przyczyniają się do łagodzenia skutków zmian klimatu, a także bezpośrednio wpływają na rozwój regionu, w tym szeroko rozumianą turystykę.
Aktualnie prowadzone wycinki w ramach obowiązującego Planu Urządzenia Lasu (PUL) realizowane są w znacznym rozmiarze, co budzi niepokój mieszkańców, przyrodników oraz odwiedzających nasz region turystów. Spacerując, ludzie widzą zamiast krajobrazu znajomego lasu, powierzchnie zrębowe, co wywołuje w nich poczucie żalu i dyskomfortu.
Konieczne jest zatem ograniczenie pozyskiwania drewna, ograniczenie intensywności cięć w lasach leżących na terenie i wokół Bielska-Białej oraz podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej przeciwdziałającej zagrożeniom lasu, wynikających z rozwoju cywilizacji.
W oparciu o powyższe Rada Miejska Bielska-Białej w imieniu lokalnej społeczności apeluje o niezwłoczne zaprzestanie wcinki bezcennego dziedzictwa przyrodniczego i społecznego Bielska-Białej oraz o ponowną analizę skali działań związanych z wycinką drzewostanu
.


JacK