Uzależnienia, przemoc, wykluczenie - jak skutecznie pomagać?

Adam Ruśniak, zastępca prezydenta Bielsko-Białej podczas konferencji Adam Ruśniak, zastępca prezydenta Bielsko-Białej podczas konferencji

Osoby, które na co dzień pracują w instytucjach pomocowych lub zaangażowanych w udzielanie wsparcia osobom w życiowym kryzysie, spotkały się na konferencji poświęconej tematyce związanej z uzależnieniami, przemocą i wykluczeniem, która odbywała się w dniach 27-28 listopada z inicjatywy Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż.

Celem konferencji była wymiana dobrych praktyk, dzielenie się wiedzą, a także zacieśnianie współpracy pomiędzy przedstawicielami instytucji takich, jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, policja, straż miejska, ośrodki terapeutyczne, pracownicy oświaty, kuratorzy - a przez to zwiększanie skuteczności pomocy osobom w życiowym kryzysie.

Konferencję zainaugurował zastępca prezydenta Bielska-Białej Adam Ruśniak, zaś otwierający wykład wygłosił prezes Rady Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż ks. dr hab. Marek Uglorz z Wyższej Szkoły Administracji. Swoim doświadczeniem i wiedzą dzielili się m.in. przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Marzena Szatan, która mówiła o pracy zespołu i przedstawiła wyniki diagnozy społecznej dla Bielska-Białej; czy kierowniczka Zespołu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przemocy w Rodzinie Ewa Pająk, mówiąc o zadaniach realizowanych przez jej zespół pomagający zarówno osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, jak i stosującym przemoc.

Informacje na temat działania Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przekazała jego dyrektor Małgorzata Malinowska, dyrektor Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż Roman Wojnar mówił natomiast o tym, jak zaburzenia psychiczne wiążą się z przemocą. Kierowniczka Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia przy Miejskim Ośrodku Terapii Uzależnień w Bielsku-Białej Iwona Stera opowiadała o pracy psychoterapeutycznej z osobami wychowanymi w rodzinie z problemem przemocy i nadużywania alkoholu przez rodziców. Sędzia Sądu Rodzinnego Bernadetta Szaton przedstawiła bieżące wyzwania w sytuacjach konfliktowych dotyczących dzieci i młodzieży, rozwiązywanych na sali sądowej. Na konferencji o tej tematyce nie mogło zabraknąć przedstawiciela policji - asp. szt. Andrzej Chmiel dzielił się doświadczeniami i wyzwaniami związanymi z interwencjami dotyczącymi przemocy w rodzinie i stosowania Niebieskiej Karty z perspektywy funkcjonariuszy policji. Uczestnicy konferencji, oprócz wysłuchania wykładów i prezentacji, mieli okazję brać czynny udział w dyskusji oraz grupach warsztatowych; wnioski z ich pracy posłużą do przygotowania działań odpowiadających na zapotrzebowanie zgłaszane przez uczestników.

O oprawę artystyczną wydarzenia zadbała grupa teatralna Warsztatów Terapii Zajęciowej Teatru Grodzkiego Jesteś Potrzebny, przedstawiając spektakl Mały wielki człowiek.

Ewa Duda