Pomniki przyrody

Na zdjęciu siedzący ludzie fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Przybyło nam w mieście pięć nowych pomników przyrody. Podczas sesji 19 marca Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła uchwałę w sprawie ich ustanowienia. Pomnikami zostały: klon jawor (Acer pseudoplatanus), jodła pospolita (Abies alba), buk pospolity (Fagus sylvatica) i dwie daglezje zielone (Pseudotsuga menziesii) rosnące na obszarze Cygańskiego Lasu.


W myśl ustawy, jako pomnik przyrody definiuje się pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej i historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi się pośród innych tworów; okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.


- Drzewa znajdują się na gruncie leśnym użytkowanym w sposób gospodarczy, na tym terenie jest wiele ścieżek górskich, szlaków turystycznych oraz tras rowerowych Enduro Trails. Obecność w tych miejscach form pomnikowych przyczyni się do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie konieczności chronienia przyrody, a zaproponowane zakazy umożliwią właściwą ochronę drzew przy utrzymaniu wszystkich funkcji tego terenu - informowała naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Danuta Przybyło. 
Drzewa posiadają wymagane wymiary. W przypadku klonu jaworu, jodły pospolitej i daglezji zielonej do objęcia ochroną pomnikową kwalifikuje mierzony na wysokości 130 cm obwód wynoszący 250 cm, a proponowane do ochrony drzewa mają 325 cm, 295 cm, 440 cm i 432 cm. Dla buka pospolitego minimalny obwód pnia wynosi 300 cm, a proponowany do ochrony okaz posiada 315 cm. 
- Wszystkie wskazane drzewa są w dobrym stanie zdrowotnym. Na jodle pospolitej występuje niewielkie skupisko jemioły, które zostanie usunięte przy najbliższych pracach arborystycznych - mówiła Danuta Przybyło. 


Ustanowienie wybranych drzew pomnikami przyrody pozwala na ich skuteczną ochronę, m.in. poprzez wprowadzenie pewnych zakazów oraz ograniczenie prac leśnych w pobliżu chronionych okazów. Posłuży także ich zachowaniu dla przyszłych pokoleń i przyczyni się do kształtowania wizerunku miasta aktywnie prowadzącego działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.


JacK