Od jutra zimowe utrzymanie miasta

Na zdjęciu piaskarka fot. pixabay

Wszystko wskazuje na to, że w tym roku aura dostosuje się do przepisów dotyczących tzw. zimowego utrzymanie miasta Bialska-Białej. Meteorolodzy zapowiadają niebawem opady śniegu. 


Zasady letniego utrzymania miasta obowiązują od 15 kwietnia do 17 listopada. Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, czyli jednostka nadzorująca zimowe i letnie utrzymanie miasta w latach 2022-2025, 17 listopada przystępuje do zimowego utrzymania miasta w sezonie 2023/2024. 
Zimowe utrzymanie polega w szczególności na odśnieżaniu i zwalczaniu tzw. śliskości zimowej (w tym usuwaniu błota, błota pośniegowego, śniegu, lodu i nacieków lodowych) dróg - w tym jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych wraz z zatokami, parkingów, przejść podziemnych i nadziemnych, schodów, kładek itd. oraz placów. Działania te mają na celu zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie zakłóceń ruchu drogowego i pieszego, wywołanych opadami śniegu oraz śliskością zimową. 
Zgodnie z zawartymi umowami, w sezonie 2023/2024 usługi w tym zakresie będą kontynuować: firma PreZero Bielsko-Biała S.A., która odpowiada za utrzymanie głównych ciągów komunikacyjnych, oraz firma Eurovia Polska S.A., odpowiadająca za pozostałe ciągi komunikacyjne w strefie wschodniej i strefie zachodniej. 


Do wykonywania usług z zakresu zimowego utrzymania miasta firmy dysponują 17 ciągnikami z pługiem i rozrzutnikiem, 3 kombajnami do odśnieżania, 3 koparko-ładowarkami, 2 ładowarkami, 6 mikrociągnikami z pługiem do odśnieżania chodników, 13 pługo-piaskarko-solarkami, 1 pługo-piaskarką oraz 2 urządzeniami do wytwarzania solanki. 
Wszystkie pojazdy wyposażone są w nadajniki GPS pozwalające dyspozytorom kontrolować przebieg tras i określenie ich bieżącej lokalizacji. Miejsca niedostępne dla pojazdów będą utrzymywane przez brygady ręczne. Stan nawierzchni dróg w mieście będą kontrolować trzy patrole.


Na terenie miasta rozstawione są także pojemniki z piaskiem oraz zasłony przeciwśnieżne.
Łączna długość odśnieżanych ulic to ok. 620 km, a łączna powierzchnia chodników i ciągów pieszo-rowerowych to ok. 812 532 m2. 


Miejski Zarząd Dróg zwraca uwagę, że wprowadzenie sezonu zimowego nie zwalnia z obowiązku utrzymywania miasta w czystości. W razie potrzeby nadal przewiduje się prowadzenie letniego utrzymania miasta w trybie interwencyjnej akcji letniej. Ponadto, tak jak w ubiegłym sezonie, na wykonawców został nałożony obowiązek jednorazowego pozimowego oczyszczenia miasta ze środków uszorstniających, zużytych do usuwania śliskości i innych pozostałości okresu zimowego. 


Jednocześnie Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przypomina właścicielom oraz administratorom nieruchomości o obowiązku usuwania śniegu i lodu sprzed zarządzanych przez nich posesji. Obowiązek odśnieżania chodników znajdujących się przed posesjami wynika bezpośrednio z ustawy. Przepisy jasno wskazują, że za chodnik ustawodawca uznaje wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Dla wyjaśnienia możliwych nieporozumień warto dodać, że obowiązkiem utrzymania w czystości objęte są wyłącznie chodniki bezpośrednio graniczące z nieruchomością (tj. posiadające z posesją wspólną granicę). Chodniki położone wzdłuż tej nieruchomości, ale oddzielone od niej np. rowem melioracyjnym czy pasem zieleni stanowiącym własność innego podmiotu, są z tego obowiązku wyłączone. 

Kontakt w sprawie zimowego utrzymania miasta
główne ciągi komunikacyjne - PreZero Bielsko-Biała S.A.. tel. 33 499 20 16, 515 224 536, e-mail: zima.bielskobiala@prezero.com kontakt całodobowy


pozostałe ciągi komunikacyjne - Eurovia Polska S.A., tel. 572 754 254, e-mail: utrzymanie.bielsko@eurovia.pl 


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej - tel.: 33 472 60 10 wew. 120, 503 692 143, e-mail: zgloszenie.lato_zima@mzd.bielsko.pl, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.


oprac. JacK