Narzędzie monitorowania usług publicznych

Na zdjęciu Ratusz Ratusz, fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Miasto Bielsko-Biała uczestniczyło w projekcie System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP, uzyskało certyfikat i stało się jednym z pierwszych samorządów potrafiących posługiwać się nowym narzędziem.

System Monitorowania Usług Publicznych to nowoczesny portal statystyczny prezentujący dane o usługach publicznych realizowanych w jednostkach samorządu terytorialnego. Dane zawarte w portalu mają charakter publiczny i dotyczą każdej jednostki samorządu terytorialnego.
Dotychczas w Polsce nie było spójnego systemu monitorowania usług publicznych, który umożliwiałby każdemu zainteresowanemu podmiotowi szybkie uzyskanie kompleksowej informacji na temat liczby, jakości, dostępności i efektywności finansowej realizowanych przez niego usług publicznych. Obecnie, dzięki SMUP, podmioty odpowiedzialne za dostarczanie usług publicznych mają dostęp do odpowiedniego narzędzia, które udostępnia informacje wspierające podejmowanie decyzji zarządczych, ułatwia pomiar ich efektów, a także prowadzenie badań porównawczych służących poprawie jakości usług na poziomie danej jednostek samorządu terytorialnego. 

Głównym zadaniem System Monitorowania Usług Publicznych jest zapewnienie zintegrowanych, wysokiej jakości danych, które pozwalają na optymalizację procesu świadczenia usług publicznych. System umożliwia również ocenę realizowanych usług własnych wg szeregu wskaźników, w tym w porównaniu z samorządami sąsiednimi i samorządami z grupy porównawczej.

Informacja o faktach, zawarta w SMUP, pozwala na podejmowanie decyzji kluczowych dla zapewnienia coraz wyższej jakości i efektywności świadczonych usług publicznych. Analiza wyników generowanych z systemu umożliwia podejmowanie decyzji zgodnie z podejściem opartym o wymierne dane. Pośrednio system ułatwia współudział społeczny w procesie planowania i gospodarowania środkami publicznymi – poprzez udostępnienie informacji o efektach świadczenia usług i nakładach na ten cel. W ten sposób przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Przeprowadzenie diagnozy sytuacji wyjściowej w jednostkach samorządu terytorialnego przy wykorzystaniu systemu dostarcza wiedzy na temat świadczonych usług. To właśnie ta informacja o silnych i słabych stronach świadczenia usług jest punktem wyjścia do wskazania obszarów problemowych. Ich analiza prowadzi do wyboru priorytetów, które mogą być przedmiotem działań naprawczych w danej JST. Po ich wdrożeniu można dokonać kolejnej oceny w zakresie zmian, jakie nastąpiły w systemie świadczenia usług publicznych.

Projekt System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP realizowany jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym, Związkiem Miast Polskich oraz Związkiem Powiatów Polskich. Szkolenia pracowników samorządowych pozwalające wykorzystać ten system w praktyce prowadzili eksperci Związku Powiatów Polskich.

Szkolenia, w których wzięli udział przedstawiciele miasta Bielsko-Biała, dotyczyły przedstawienia możliwości posługiwania się systemem. Udział w nich pomoże pracownikom samorządowym lepiej wykorzystywać potencjał nowo powstałego portalu, szczególnie w zakresie dokonywania analizy skuteczności dostarczania usług przez swoją JST. Szkolenie miało również na celu podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystania informacji statystycznych w codziennej pracy. W kolejnych latach ułatwi to również wykorzystanie systemu SMUP do poprawy zarządzania kolejnymi usługami.

Projekt pn. System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.18 POWER.

źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urząd Miejski w Bielsku-Białej

 

Na zdjęciu certyfikat