MOPS pomoże po powodzi, aktualizacja

logo MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej deklaruje gotowość udzielenia pomocy i wsparcia mieszkańcom, którzy po niedawnej powodzi borykają się z poważnymi trudnościami i stratami. Wnioski o pomoc finansową należy składać nie później niż 30 dni od dnia zdarzenia.

Aktualizacja godz. 15.20

Uwaga: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej nie wymaga złożenia zaświadczenia wydanego przez Państwową Straż Pożarną o prowadzonej interwencji.  

Zachęcamy do zgłaszania się do naszego ośrodka, gdzie nasi pracownicy służą poradą i pomocą w zakresie: wsparcia materialnego, pomocy w organizacji napraw i odbudowy mienia, wsparcia psychologicznego oraz innych form pomocy, dostosowanych do Waszych indywidualnych potrzeb. Nie jesteście sami w tych trudnych chwilach. Nasz zespół jest tu, aby Państwu pomóc i wesprzeć w procesie powrotu do normalności – zapewnia MOPS.

Kontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej można osobiście w siedzibie placówki przy ul. Karola Miarki 11 lub pod numerami telefonów: 33 499 5633, 33 499 5645, 33 499 5692, 33 499 5686, 33 499 5634 i 33 499 5641.

Oferowana pomoc finansowa dzieli się na:
• pomoc doraźną – do wysokości 6.000 zł (w budynkach mieszkalnych, w podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych), jeśli osoby znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne;
• pomoc na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego (do 200.000 zł – budynku mieszkalnego, do 100.000 zł budynku gospodarczego).

Budynek mieszkalny to też budynek gospodarczy - gdy służy zaspokajaniu niezbędnych potrzeb bytowych rodziny (np. przeznaczony do hodowli niewielkiej liczby zwierząt gospodarskich na własne potrzeby żywieniowe).

Budynek gospodarczy, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza lub służy jako garaż, lokal usługowy- nie kwalifikuje do wspomnianej formy pomocy.

Pomoc przyznawana jest na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu - po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. UWAGA! Wniosek może być złożony nie później niż do 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej.

Do wystąpienia z wnioskiem o pomoc uprawnieni są:
- właściciele budynku lub lokalu mieszkalnego,
- osoby mające spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu,
- najemca lokalu mieszkalnego,
- osoba, wobec której ustalono prawo dożywocia lub służebność mieszkaniową,
- osoba, która jest dzierżawcą budynku gospodarczego.

W trakcie wywiadu środowiskowego ustala się:
- sytuację dochodową, rodzinną, majątkową, zdrowotną członków rodziny;
- zasoby finansowe rodziny pozwalające na zabezpieczenie potrzeb czy zlikwidowanie poniesionych strat we własnym zakresie;
- czy dana nieruchomość/mieszkanie było ubezpieczone, a jeśli tak, jaka jest wysokość ubezpieczenia;
- rzeczywiste szkody - należy wskazać zniszczenia wymagające usunięcia w celu dalszego użytkowania lokalu;
- brak możliwości usunięcia przez rodzinę powstałych strat w ramach posiadanych środków własnych i wsparcia ze strony rodziny, fundacji itd.

Pomoc finansowa może być przyznana niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi. Jej wysokość jest uzależniona od tego, czy rodzina może w lokalu zabezpieczać swoje potrzeby bytowe (żywienie, higiena, kontynuowanie nauki przez dzieci, zapewnienie opieki medycznej i zakup leków).

Wysokość pomocy uzależniona jest również od wyceny rzeczywistych strat i zgłaszanych potrzeb z uwzględnieniem sytuacji osób starszych, niepełnosprawnych oraz dzieci.

Zasiłek celowy nie może być traktowany jako rekompensata lub odszkodowanie za straty powstałe w wyniku zdarzenia losowego.

Pomoc nie przysługuje na remont/odbudowę budynku w budowie, domu rekreacyjnego i letniskowego.

Niezależnie od pomocy finansowej, pracownik socjalny może wskazać miejsca, gdzie udzielana jest pomoc psychologiczna lub inna pomoc specjalistyczna oraz schronienie. Jednym z takich miejsc jest Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej przy ul. Pięknej 2 (tel. 33 814 62 21).

źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej