Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: ograniczenia w przyjmowaniu interesantów

Tabliczka Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Od 16 marca 2020 r. aż do odwołania - w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem - wszystkie działy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej będą przyjmowały wyłącznie tych interesantów, którzy wcześniej umówią się telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zasada ta będzie restrykcyjnie przestrzegana.

 

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje

Dział Administracyjny i Obsługi Prac Społecznie Użytecznych

Kierownik Działu: Bogdan Polak, telefon (33) 4995 660 lub 501 765 355, poczta e-mail: polak@mops.bielsko.pl
Zastępca Kierownika Działu: Andrzej Greń, telefon (33) 4995 661 lub 506 071 964, poczta e-mail: gren@mops.bielsko.pl

Osoby kierowane lub kontynuujące odpracowanie zasądzonej kary mogą ustalać harmonogramy odpracowania wyłącznie telefonicznie pod wyżej wskazanymi numerami telefonów lub drogą elektroniczną.

 

Dział Czynszów

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wnioski o przyznanie dodatku energetycznego są przyjmowane w okienku w budynku MOPS przy ul. 1 Maja 17a, po wcześniejszym umówieniu się:
telefonicznie pod numerami: (33) 4974 283, (33) 4974 281
pocztą e-mail: czynsze@mops.bielsko.pl

Wydawanie decyzji o dodatku mieszkaniowym i dodatku energetycznym odbywa się także w okienku w budynku MOPS przy ul. 1 Maja 17a.

Wyżej wymienione dokumenty można również przesłać pocztą tradycyjną na adres MOPS, ul. Karola Miarki 11, 43-300 Bielsko-Biała

Kasy nie będą realizować wypłat dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych. Wypłaty realizowane będą przekazami pocztowymi lub na wskazane konto.

 

Dział Księgowości oraz Obsługa Kas

Kasa MOPS nieczynna od 16 marca 2020 r. do odwołania
kontakt telefoniczny z Działem Księgowości:
(33) 4995 659 – główna księgowa
(33) 4995 677 – kierownik Działu Księgowości

dochody (w tym zaliczka alimentacyjna oraz fundusz alimentacyjny) telefon: (33) 4995 667

wpłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej należy wpłacać na rachunek bankowy nr: 26 1240 4142 1111 0000 4830 0236 z adnotacją kto wpłaca lub za kogo – imię i nazwisko osoby wpłacającej oraz tytuł wpłaty

wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu pozostałych dochodów należy wpłacać na rachunek bankowy nr: 31 1240 4142 1111 0000 4827 8418 z adnotacją kto wpłaca lub za kogo – imię i nazwisko osoby wpłacającej oraz tytuł wpłaty

obsługa finansowa PFRON telefon: (33) 4995 671, wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy nr 56 1240 4142 1111 0000 4828 5243

wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w roku bieżącym należy wpłacać na rachunek bankowy nr 53 1240 4142 1111 0000 4825 8234 z adnotacją kto wpłaca lub za kogo – imię i nazwisko osoby wpłacającej oraz tytuł wpłaty

 

Dział Pomocy Środowiskowej

wnioski o udzielenie pomocy przyjmowane będą wyłącznie:
telefonicznie pod numerami: (33) 4995 613; (33) 4995 600; (33)4995 669
pocztą e-mail pod adresem: sekretariat@mops.bielsko.pl
za pośrednictwem ePUAP: ESP (elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - kliknij)
poczty tradycyjnej na adres MOPS, ul. Karola Miarki 11, 43-300 Bielsko-Biała

Decyzje administracyjne w sprawie świadczeń z pomocy społecznej wydawane są w Pawilonie B, okienko kasy Nr 1 ul. Karola Miarki 11, w godzinach od 10.00 do 14.00.

 

Dział Projektów i Programów Społecznych

biuro, ul. Powstańców Śląskich 9 – kierownik Działu: Artur Kulas, telefon (33) 8260 810,
poczta e-mail: a.kulas@mops.bielsko.pl

Miejskie Centrum Usług Społecznościowych, ul. Wzgórze 14 – Kierownik: Jolanta Knapik-Ostrawska, telefon: (33) 5066 401, poczta e-mail: j.knapik-ostrawska@mops.bielsko.pl

Klub Integracji Społecznej, ul. Piastowska 4 – Koordynator: Ewa Januła-Gniadek,
telefon: (33) 8192 495, poczta e-mail: e.janula-gniadek@mops.bielsko.pl

 

Dział Pieczy Zastępczej

kontakt osobisty będzie możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Telefony kontaktowe: (33) 4960 110, (33) 4960 111, (33) 4960 112, (33) 4960 113, (33) 4960 114, (33) 4960 115, (33) 4960 116, (33) 4960 106

Poczta e-mail: dpz@mops.bielsko.pl

ponadto:

Wstrzymane zostają wizyty Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej w środowiskach;

Odwołane zostają wszystkie posiedzenia Zespołów do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka w Rodzinie Zastępczej;

Odwołane zostają wszystkie zaplanowane szkolenia dla rodzin zastępczych oraz superwizje;

Apelujemy o ograniczenie lub całkowitą rezygnację z osobistych kontaktów dzieci pozostających pod Państwa opieką z rodzicami biologicznymi i innymi osobami;

Wypłaty realizowane będą po wskazaniu konta bankowego.

 

Dział Rehabilitacji Społecznej

Kontakt osobisty będzie możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Telefon kontaktowy: (33) 4968 253
Poczta e-mail: drs@mops.bielsko.pl

 

Dział Świadczeń

Wszelkie informacje dotyczące wydawania zaświadczeń o korzystaniu z pomocy, wynikającej z Ustawy o Pomocy Społecznej można uzyskać pod telefonem: (33) 4974 265;

Wszystkie wnioski o wydanie zaświadczenia o korzystaniu z pomocy społecznej oraz odbiór przygotowanych zaświadczeń, odbywa się w MOPS ul. 1 Maja 17a w okienku;

Wypłaty realizowane będą przekazami pocztowymi lub na wskazane konto;

 

Dział Świadczeń Rodzinnych

Kontakt osobisty będzie możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Telefon kontaktowy: (33) 50 66 803, (33) 50 66 806, (33) 50 66 813
Poczta e-mail: swiadczenia_rodzinne@mops.bielsko.pl lub sekretariat@mops.bielsko.pl

 

Zespół ds. Mieszkań Chronionych

Telefon kontaktowy: 512 052 331
Poczta e-mail: a.witos@mops.bielsko.pl

 

Schronisko dla Osób Bezdomnych i Noclegownia

Telefon całodobowy do Schroniska dla Osób Bezdomnych: (33) 4987 409
Telefon całodobowy do Zastępcy Kierownika Schroniska dla Osób Bezdomnych – Małgorzata Ficner: 530 322 577
poczta e-mail: schronisko@mops.bielsko.pl
Kontakt z Noclegownią pod numerem: (33) 4987 417.
Noclegownia (do odwołania) czynna jest całodobowo.

 

Zespół ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia

Kierownik Anna Piekarska, telefon: (33) 4974 273,
e-mail: a.piekarska@mops.bielsko.pl lub sekretariat@mops.bielsko.pl
Pracownicy merytoryczni, telefon: (33) 4974 272
Pracownicy socjalni, telefon: (33) 4974 270

 

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

W wyjątkowo pilnych i ważnych sprawach wymagających konsultacji osobistej prosimy o indywidualne telefoniczne umawianie wizyt.
Telefon kontaktowy: (33) 815 19 16
Poczta e-mail: orzecznictwo@mops.bielsko.pl
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że posiedzenia składów orzekających w dniach od 16 marca do 26 marca 2020 zostają odwołane. Ponowne terminy posiedzeń zostaną ustalone w terminie późniejszym, będziemy wysyłać do Państwa nowe zaproszenia lub kontaktować się telefonicznie.

 

Zespół Poradnictwa Specjalistycznego

Telefon kontaktowy: (33) 4998 940 lub 517 075 008
Poczta e-mail: m.goralczyk@mops.bielsko.pl
Jednocześnie informujemy, iż Zespół Poradnictwa Specjalistycznego odwołuje wszystkie spotkania ustalone z psychoterapeutami i asystentami rodziny.

 

Zespół ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Telefon kontaktowy: (33) 4992 505 lub 503 725 800
Poczta e-mail: zespol_interdyscyplinarny@mops.bielsko.pl

 

Zespół ds. Windykacji

Kierownik Anna Brańka-Bakalarska, telefon: (33) 4974 288
Pracownicy merytoryczni, telefon: (33) 4974 278
Poczta e-mail: a.binda@mops.bielsko.pl

 

Ośrodki Wsparcia dla Osób Starszych

Kierownik OWOS, Olga Bogumił-Nowrotek, telefon: 517 095 597, poczta e-mail: o.bogumil@mops.bielsko.pl
Pracownik socjalny OWOS, Katarzyna Drozd, telefon: 503 922 741, poczta e-mail: k.drozd@mops.bielsko.pl
Pracownik merytoryczny OWOS, Maciej Zawadzki, telefon: 503 921 857, poczta e-mail: m.zawadzki@mops.bielsko.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

Marcin Kumala, poczta e-mail: iod@mops.bielsko.pl