Konsultują uchwałę o Radzie Seniorów

Na zdjęciu dwie seniorki przed sceną fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Ruszyły konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej. Potrwają do 13 kwietnia. Projekt dokumentu przygotował Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego.

Konieczność zmian jest podyktowana nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym. W nowym brzmieniu przepisy dotyczące gminnej rady seniorów wprowadziły między innymi nowe uprawnienia dla tego podmiotu oraz dookreśliły zakresy współpracy rady z organami władzy wykonawczej w samorządzie.
Dotychczas obowiązujący statut nie spełnia wymogów wynikających z nowych przepisów, zawiera nieaktualne formularze, a to uniemożliwia prawidłowe wszczęcie procedury naboru.
Po wprowadzeniu przez Radę Miejską w Bielsku-Białej w ubiegłym roku  nowelizacji zapisów statutu o długości kadencji, obecna Rada Seniorów zakończy swoją działalność wraz z upływem kadencji aktualnej Rady Miejskiej. Po tym terminie odbędą się wybory do Rady Seniorów na kolejną kadencję.

Konsultacje swoim zasięgiem obejmują obszar Bielska-Białej, a uprawnieni do udziału w nich są mieszkańcy miasta oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie miasta działalność w zakresie obejmującym przedmiot konsultacji.

W ramach konsultacji uprawnione podmioty mogą kierować opinie i uwagi do projektu dokumentu za pomocą interaktywnego formularza konsultacji - dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce dedykowanej konsultacjom społecznym - oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: seniorzy@um.bielsko-biala.pl.

Przy okazji konsultacji, 4 oraz 11 kwietnia w godzinach od 16.00 do 18.00 pod nr tel. 33/49 71 753 odbędzie się dyżur telefoniczny, w trakcie którego można uzyskać dodatkowe informacje i wyjaśnienia związane z przedmiotem konsultacji.

W załącznikach projekt uchwały poddanej konsultacjom i zarządzenie prezydenta w sprawie konsultacji.