Konsultacje ws. kierunków rozwoju miasta

Na zdjęciu Ratusz w Bielsku-Białej fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Rozpoczynają się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie przyszłych kierunków rozwoju Bielska-Białej

W Bielsku-Białej przystąpiono do prac nad Zintegrowaną diagnozą dla miasta Bielska-Białej. Dokument ten będzie obejmował analizę różnorodnych sfer działalności miasta m.in. społecznej, gospodarczej, środowiskowej czy też przestrzenno-technicznej. Opracowany materiał stanowić będzie podstawę do przygotowywania nowej strategii rozwoju miasta oraz innych dokumentów strategicznych.

Konieczność przeprowadzenia zintegrowanej diagnozy wynika przede wszystkim z potrzeby dobrego przygotowania się do kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej oraz w wymiarze formalnym z faktu kończących się w bieżącym roku okresów obowiązywania istotnych dokumentów strategicznych miasta, m.in. Strategii Rozwoju Bielska-Białej, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich.

Zintegrowana diagnoza pozwoli zdefiniować obecne problemy, ale również tkwiące w mieście potencjały, wskaże potencjalne kierunki działań niezbędnych do podjęcia w kontekście najbliższej dekady. Na podstawie zgromadzonych danych statystycznych powstanie ilościowy obraz sytuacji w mieście. Żeby pogłębić obraz diagnozy zdecydowano, by ten proces został przeprowadzony w sposób uspołeczniony tzn. przy udziale mieszkańców miasta.

Przyszłość Bielska-Białej to przyszłość jego mieszkańców

Dla zaangażowania mieszkańców w proces decydowania o przyszłości Bielska-Białej zaplanowano otwarte spotkania w różnych terminach i częściach miasta. W efekcie będą one stanowiły krok w kierunku stworzenia mechanizmów umożliwiających współdecydowanie przez mieszkańców o przyszłości ich miasta. Spotkania konsultacyjne mają na celu stworzenie platformy dyskusji z mieszkańcami o mieście, jego problemach i potencjałach, pojawiających się szansach, ale i dostrzeganych zagrożeniach. Informacje i opinie uzyskane od mieszkańców podczas spotkań zostaną poddane analizie oraz skonfrontowane z wiedzą ekspertów zewnętrznych i zebranymi danymi.

Zintegrowana diagnoza miasta oraz przyszła strategia rozwoju miasta w perspektywie 2030 roku powinna stać się efektem wspólnych działań wszystkich stron zaangażowanych w proces ich tworzenia tj. mieszkańców, przedsiębiorców, lokalnych liderów i organizacji pozarządowych w taki sposób, by zaplanować optymalne działania niezbędne dla rozwoju miasta.

Terminy i miejsca spotkań z mieszkańcami

Chcąc poznać jak najszersze spektrum opinii o Bielsku-Białej, prezydent miasta zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkania na temat szans, wyzwań i problemów, przed którymi stoi miasto. W lutym br. odbędzie się dziewięć otwartych spotkań w następujących terminach i lokalizacjach:

13 lutego 2020 r.

- Dom Kultury w Hałcnowie, ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk 1

- Dom Kultury w Lipniku, ul. Podgórna 29

- Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Złoty Potok 7

20 lutego 2020 r.:

- Dom Kultury w Komorowicach, ul. Olimpijska 16

- Dom Kultury w Starym Bielsku, ul. Jana Sobieskiego 307A

- Dom Kultury w Wapienicy, ul. Cieszyńska 398

27 lutego 2020 r.:

- Dom Kultury w Kamienicy, ul. Karpacka 125

- Stadion Miejski, ul. Tadeusza Rychlińskiego 21

- Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Sternicza 4

Wszystkie spotkania będą zaczynały się o godzinie 18.00.

Miejsca spotkań zostały zaplanowane w taki sposób, aby każdy mieszkaniec Bielska-Białej mógł wybrać najbardziej dogodną dla siebie lokalizację. Spotkania poprowadzą zewnętrzni eksperci pełniący funkcję moderatorów dyskusji, którzy zbierać będą opinie uczestników.

Informacje nt. prac nad zintegrowaną diagnozą Miasta Bielska-Białej znajdują się na stronie www.bielskobiala2030.pl