Konstytucja transportowa

Na zdjęciu od lewej członek zarządu Aglomeracji Beskidzkiej Marian Błachut, przewodniczący Aglomeracji Jarosław Klimaszewski oraz przedstawiciel wykonawcy Radosław Polowy siedzą przy stole i podpisują umowę Na zdjęciu od lewej członek zarządu Aglomeracji Beskidzkiej Marian Błachut, przewodniczący Aglomeracji Jarosław Klimaszewski i przedstawiciel wykonawcy Radosław Polowy; fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Działania zmierzające do opracowania planu zrównoważonej mobilności dla subregionu południowego województwa śląskiego, czyli miasta Bielska-Białej oraz powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, podjęła Aglomeracja Beskidzka. Plan to swego rodzaju konstytucja transportowa dla regionu.

W bielskim Ratuszu 2 sierpnia odbyło się podpisanie umowy dotyczącej realizacji planu z udziałem przedstawicieli zarządu stowarzyszenia: przewodniczącego Jarosława Klimaszewskiego, prezydenta miasta Bielska-Białej, i członka zarządu Mariana Błachuta, burmistrza Czechowic-Dziedzic, oraz reprezentanta wykonawcy - firmy LPW Sp. z o.o. Radosława Polowego.

Plan zrównoważonej mobilności to kompleksowy dokument rangi strategicznej, opracowany i wdrażany przez władze miast i gmin oraz podmioty zaangażowane w realizację polityki transportowej, ukierunkowany przede wszystkim na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług. W planie, obok diagnozy i określenia problemów mobilności występujących na danym obszarze, muszą znaleźć się także adekwatne działania i zachęta do kształtowania wybranych zachowań komunikacyjnych, jak również wskazanie narzędzi monitoringu stanu mobilności.

- To ważna chwila dla Aglomeracji Beskidzkiej. Dzisiaj podpisujemy umowę na wykonanie konstytucji transportowej dla naszego subregionu na kolejnych wiele, wiele lat. Ten dokument będzie punktem wyjścia do wielu praktycznych działań związanych z szeroko rozumianą komunikacją, komunikacją miejską i wszelką inną całego obszaru Aglomeracji, bo tak naprawdę nasze samorządy to naczynia połączone w wielu obszarach, a szczególnie właśnie w obszarze komunikacji. Chcemy optymalizować transport, aby był jak najbardziej ekologiczny, przyjazny, nisko lub zeroemisyjny. Ten dokument jest też po to, abyśmy mogli ubiegać się o wiele, różnorakich środków unijnych, czy to na tabor, czy na budowę ścieżek rowerowych, na centra przesiadkowe lub centra park and ride. To jest przyszłość wieloletnia. Bez tego dokumentu trudno byłoby skoordynować działania na takim obszarze, dlatego bardzo się cieszę z tego pierwszego kroku – mówił przewodniczący Aglomeracji Beskidzkiej Jarosław Klimaszewski.

- Aglomeracja Beskidzka zrzeszająca samorządy w sposób odpowiedzialny wyznacza sobie cele, ale również obszary działania. Niewątpliwie obszar szeroko rozumianej mobilności jest nacechowany szeregiem różnych wyzwań i stawianie sobie tam celów na pewno wymaga odpowiedzialnego podejścia. I my to robimy, opracowując bardzo dobry dokument strategiczny. W oparciu o ten plan będzie można realizować cele – dodał członek zarządu Marian Błachut.

Plan zrównoważonej mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej do 2040 roku i dalej w ciągu roku od podpisania umowy przygotuje firma LPW Sp. z o. o. Koszt opracowania planu to 750.000 złotych. Aglomeracja już aplikuje o środki unijne na ten cel.

- Cieszymy się na współpracę ze stowarzyszeniem Aglomeracji Beskidzkiej i cieszymy się, że będziemy mogli podzielić się naszymi doświadczeniami z szeroko rozumianych projektów w obszarze mobilności miejskiej, które realizowaliśmy dla Aglomeracji Wrocławskiej, realizujemy dla Aglomeracji Bydgoskiej. Także wszelkie dobre praktyki związane z budową modelu mobilności, nie tylko dla Bielska-Białej, ale dla całej Aglomeracji Beskidzkiej będą mogły być zastosowane, a dzięki temu ziemia beskidzka będzie w tym obszarze skutecznie się rozwijać i sięgać po środki unijne – mówił przedstawiciel wykonawcy - firmy LPW Sp. z o.o. Radosław Polowy.

- Z jednej strony podpisujemy umowę na wykonanie dokumentu strategicznego, natomiast faktycznie stoi za tym rozwój całej polityki z tym związanej, wieloletniej i to jest bardzo ważne, żeby faktycznie patrzeć na to w ten sposób - jak w tytule opracowania - z bardzo szeroką perspektywą określoną na 2040 rok – podkreślał dyrektor biura Aglomeracji Beskidzkiej Paweł Niklewicz.

Zatem plan zrównoważonej mobilności Aglomeracji Beskidzkiej 2040+ będzie nie tylko strategicznym opracowaniem, lecz przede wszystkim uruchomi szereg praktycznych działań – wieloletnią politykę w zakresie zrównoważonej mobilności dla całego obszaru, która dzięki systematycznemu monitoringowi będzie modyfikowana zgodnie z bieżącymi potrzebami i warunkami.

Plan będzie w sposób kompleksowy uwzględniać kwestie infrastrukturalne, organizacyjne i operacyjne, budując całościową logikę zmian – a nie tylko planując rozwój infrastruktury. Dążyć będzie do obniżania negatywnego wpływu transportu na środowisko, klimat i mieszkańców, poprzez zwiększanie udziału przyjaznych środowisku środków transportu, jak transport publiczny, rower, komunikacja piesza, carsharing, carpooling oraz zmniejszanie zapotrzebowania na indywidualny transport samochodowy. Wszelkie proponowane działania będą oceniane przez pryzmat ich wpływu na środowisko, klimat i mieszkańców, a także możliwości wzbudzenia dodatkowego ruchu drogowego. Plan wskaże ponadto działania modelowe, które przykładowo mogą dotyczyć promowania ruchu rowerowego i pieszego w szkołach z jednoczesnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w ich bezpośrednim otoczeniu.

Korzyści dla mieszkańców, jakie mogą wynikać z wdrożenia planu, to w szczególności stworzenie spójnej sieci infrastruktury rowerowej - tras i ścieżek, w kontekście komunikacyjnym, jak i turystycznym, atrakcyjniejsza i bardziej dostępna komunikacja zbiorowa, wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego, redukcja emisji spalin oraz powstawanie nowych centrów przesiadkowych i parkingów parkuj i jedź.

Prace nad tworzeniem planu zrównoważonej mobilności Aglomeracji Beskidzkiej 2040+ będą składały się z kilku etapów. Jednym z nich, bardzo istotnym, będą konsultacje społeczne z mieszkańcami obszaru Aglomeracji. Celem takich spotkań będzie zebranie informacji o oczekiwaniach, potrzebach czy problemach w funkcjonowaniu poszczególnych gmin w obszarach: transportu, zagospodarowania przestrzennego, środowiska, gospodarki, polityki społecznej, zdrowia i bezpieczeństwa.

Mieszkańców zainteresowanych udziałem w konsultacjach społecznych zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie internetowej stowarzyszenia: www.aglomeracjabeskidzka.eu, gdzie zostaną opublikowane informacje o terminach spotkań.

Na podstawie materiałów Aglomeracji Beskidzkiej

ek

Na zdjęciu podpisujący umowę