Komitet Rewitalizacji już działa

Na zdjęciu siedzący ludzie fot. Paweł Sowa Wydział Prasowy UM w BB

Spotkanie inaugurujące pracę Komitetu Rewitalizacji Miasta Bielska-Białej odbyło się 9 stycznia w Ratuszu. W jego trakcie wybrano władze komitetu, rozmawiano też o możliwościach pozyskania środków na działania rewitalizacyjne.

Komitet liczy 15 członków, którzy reprezentują wszystkich interesariuszy rewitalizacji, czyli sektory społeczny, gospodarczy oraz publiczny. W jego skład wchodzą osoby powołane przez prezydenta miasta na 4-letnią kadencję. Są to: Jerzy Bauer, Adelina Gołębiowska, Agnieszka Lamek-Kochanowska, Franciszek Kukioła, Elżbieta Rosińska, Grażyna Staniszewska, Aleksandra Tarnawa, Jarosław Warzecha, Piotr Wróbel, Anna Bednarska, Włodzimierz Cebo, Beata Czerwińska, Ireneusz Kiecak, Sebastian Kufel, Dorota Piegzik-lzydorczyk. 

- Jak ma wyglądać rewitalizacja miasta do 2030 roku, będzie zależało od państwa. Staraliśmy się dobrać skład komitetu tak, aby były w nim reprezentowane wszystkie środowiska. Im szersza reprezentacja, tym pełniejszy kontakt i dialog społeczny. Bardzo nam wszystkim zależy, aby nasze miasto rozwijało się w taki sposób, by jak największa grupa mogła z tego rozwoju korzystać i miała wpływ na to, jak on przebiega. Czasy, w których przyszło nam działać, nie są łatwe, dlatego liczę na państwa wsparcie w tym niełatwym zadaniu - mówił do członków komitetu obecny na spotkaniu prezydent Jarosław Klimaszewski. 

Na inauguracyjnym spotkaniu przeprowadzono wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komitetu. Przewodniczącą KRMBB została jednogłośnie wybrana Agnieszka Lamek-Kochanowska, reprezentująca w komitecie sektor społeczny. Zastępcą przewodniczącej wybrany został, również jednogłośnie, Włodzimierz Cebo, reprezentujący sektor gospodarczy.

W trakcie obrad omawiano podstawowe zagadnienia dotyczące rewitalizacji miasta oraz kluczowe potencjały i problemy opracowane na podstawie dokumentu Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji. O tych zagadnieniach i możliwościach pozyskania środków na działania rewitalizacyjne mówili przedstawiciele Instytutu Ekonomiki Przestrzeni Sp. z o.o. z Krakowa dr Janusz Jeżak i dr Jeremiasz Salamon. 

Przypomnijmy, że zadaniem powołanego uchwałą Rady Miejskiej Komitetu Rewitalizacji Miasta Bielska-Białej jest wspieranie działania prezydenta miasta w obszarze działań związanych z rewitalizacją Bielska-Białej. Komitet stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy; pełni też funkcję opiniodawczo-doradczą dla prezydenta miasta w sprawach dotyczących opracowania i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielska-Białej do roku 2030 i oceny przebiegu procesu rewitalizacji.

Działania komitetu rewitalizacji dotyczą obszaru miasta wyznaczonego uchwałą Rada Miejskiej z 25 sierpnia ub.r. 

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych - czytamy w uzasadnieniu do uchwały, która ma pomóc opracować plan rewitalizacji tych obszarów miasta, które z jakichś względów tego wymagają. 
Rewitalizacja jest zadaniem własnym gminy. 

JacK