Jest wniosek na utworzenie miejsc pracy w Spółdzielni Socjalnej

Zastępca prezydenta Bielska-Białej Adam Ruśniak i zastępca wójta gminy Kozy Marcin Lasek składają podpisy pod wnioskiem o przyznanie dotacji na stworzenie miejsc pracy w Spółdzielni Socjalnej (od prawej) Zastępca prezydenta Bielska-Białej Adam Ruśniak i zastępca wójta gminy Kozy Marcin Lasek składają podpisy pod wnioskiem o przyznanie dotacji na stworzenie miejsc pracy w Spółdzielni Socjalnej; fot. Szymon Gąsowski/Wydział Prasowy UMBB

30 stycznia zastępca prezydenta Bielska-Białej Adam Ruśniak oraz zastępca wójta gminy Kozy Marcin Lasek złożyli podpisy pod wnioskiem o przyznanie dotacji na stworzenie miejsc pracy w Spółdzielni Socjalnej osób prawnych gminy Bielsko-Biała i gminy Kozy. Dokument ten (opis pomysłu na działalność biznesową przedsiębiorstwa społecznego) jest pierwszym etapem projektu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru bielskiego realizowanego przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej. Po zakończeniu wszystkich procedur, w II kwartale roku spółdzielnia będzie formalnie mogła rozpocząć swoją działalność.

- Udało nam się dołączyć do grona miast, które wchodzą w szeroko rozumianą przestrzeń ekonomii społecznej. Stawiamy teraz pierwsze kroki, ale możemy czerpać z doświadczeń zaprzyjaźnionych gmin, które miały już tego typu programy. Przygotowaliśmy już pakiet usług, które miałaby świadczyć nasza spółdzielnia. Liczymy, że będzie to odpowiedź na warunki panujące obecnie na rynku – mówi zastępca prezydenta miasta Adam Ruśniak.

Przypominamy, że gminy Bielsko-Biała i Kozy podjęły uchwały dotyczące powołania i założenia Spółdzielni Socjalnej osób prawnych. Spółdzielnia Socjalna jest podmiotem ekonomii społecznej, wprowadzonym ustawą z 27 kwietnia 2006 r.

- Taką spółdzielnię socjalną posiadamy w Kozach już od kilku lat. Rozwijamy ją stale, mamy spore doświadczenie w tym względzie. Będziemy się mogli dzielić naszymi doświadczeniami z Bielskiem-Białą, ale sami także skorzystać z możliwości powstającej spółdzielni. Chcemy, żeby osoby bezrobotne znalazły pracę i były zatrudniane do zadań, które nasze gminy już realizują - podkreślił zastępca wójta gminy Kozy Marcin Lasek.

Istotą spółdzielni socjalnej jest utworzenie instytucjonalnej formy dla reintegracji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Spółdzielnie socjalne dają możliwość rozpoczęcia i kontynuowania pracy oraz innych form aktywności zawodowej osobom, którym trudno samodzielnie funkcjonować na rynku pracy.

Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków, pracowników oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zatrudnienie w ramach spółdzielni znajdą klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach, osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej oraz podopieczni różnych jednostek pomocowych na terenie miasta.

Spółdzielnia socjalna utworzona w partnerstwie z gminą Kozy posiada dodatkowo możliwość skorzystania z zamówień w trybie bezprzetargowym, czyli w ramach tzw. procedury in house. Należy podkreślić, że taka procedura jest przewidziana w prawie zamówień publicznych.

Powołanie Spółdzielni Socjalnej to alternatywna misja w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. Jednocześnie, dzięki uczestnictwu Bielska-Białej w powołaniu i działalności spółdzielni, samorząd naszego miasta rozwija sektor ekonomii społecznej.

szg