Informacja geodezyjna w internecie

Geo-Info Portal

Coraz więcej naszej aktywności przenosimy w wirtualny świat. Pandemia sprawia, że często załatwić sprawę urzędową możemy tylko w tej przestrzeni. GEO-INFO Portal - narzędzie wykorzystywane w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej - ułatwia życie nie tylko wykonawcom geodezyjnym, ale wszystkim zainteresowanym korzystaniem z zasobów geodezyjnych i kartograficznych. 

Aby skorzystać z informacji zawartych na portalu, należy wejść na główną stronę Urzędu Miejskiego https://bielsko-biala.pl/, kliknąć w zakładkę Mieszkaniec, a następnie w Mapy Miejskie i rozklikać zakładkę Geodezja i Kartografia. Portal dostępny jest również bezpośrednio z pozycji dowolnej przeglądarki internetowej. Pod adresem http://bielskobiala.giportal.pl/ można przejść bezpośrednio do dostępnych w geoportalu map i usług. 

Jednak aby w pełni skorzystać z geodezyjnego narzędzia, warto się zarejestrować do dostępnych aplikacji dedykowanych każdemu interesantowi lub określonej grupie zawodowej. Istnieje siedem aplikacji tematycznych: GEO-INFO i.KERG, GEO-INFO i.Komornik, GEO-INFO i.Rzeczoznawca, GEO-INFO i.Wniosek, GEO-INFO i.Wniosek PP, GEO-INFO i.Projektant, GEO-INFO i. Narady.

Menu aplikacji tematycznych portalu
 

Aplikacje GEO-INFO nie wymagają instalowania na komputerze klienta żadnych wtyczek i apletów (niewielkich programów napisanych w taki sposób, żeby mogły one zostać osadzone na stronie internetowej – przyp. red). Aby aplikacje działały zgodnie z oczekiwaniami, zaleca się używanie przeglądarek w najnowszej dostępnej wersji.
Każdy użytkownik otrzymuje indywidualne konto, a jego czynności są rejestrowane – system zapamiętuje kto, kiedy i jakie zapytania składał.
Aplikacje GEO-INFO funkcjonują przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, przez cały rok i pozwalają zautomatyzować proces, wspierając operatorów systemu poprzez generowanie (bez ich udziału) niezbędnych druków czy formularzy.
W przypadku wystąpienia należności wszystkie oferowane przez Aplikacje GEO-INFO, funkcjonalności dostępne są po uprzednim opłaceniu usługi wg obowiązujących cenników.

Aby uzyskać dostęp do poszczególnych aplikacji, niezbędne jest złożenie stosownego wniosku. Poza aplikacją GEO-INFO i.Wniosek, dostęp do pozostałych aplikacji możliwy jest po podpisaniu umowy. Szczegóły korzystania z poszczególnych aplikacji opisane są w regulaminach. Wzory wszystkich wniosków, umów oraz regulaminy dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego lub bezpośrednio z pozycji dowolnej przeglądarki internetowej pod adresem https://geoportal.um.bielsko.pl/ pod kafelkiem Umowy, Wnioski, Regulaminy. Pod tym samym adresem, pod kafelkiem Repozytorium wiedzy dostępne są filmy instruktażowe z funkcjonalności działania poszczególnych aplikacji.

Geoportal
Wnioski o dostęp do aplikacji można składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego, pocztą, poprzez platformę e-PUAP lub na adres email mapy@um.bielsko.pl. Wnioski składane w formie elektronicznej muszą być podpisane podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub osobistym.

Wszystkie aplikacje przygotowane są do w pełni zautomatyzowanej obsługi. Zarejestrowany i zidentyfikowany użytkownik może samodzielnie złożyć wniosek, wybrać materiał zasobu, opłacić i po zaksięgowaniu opłaty odebrać zamówione dokumenty.

Przy materiałach udostępnianych z operatu ewidencyjnego (np. wypisy z rejestru gruntów) wniosek wymaga analizy przez pracownika Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
W przypadku wystąpienia należności, zapłata za materiały może być realizowana e-przelewem wyłącznie z poziomu Portalu Interesanta w formie płatności Paybynet (dostęp do zamówionych materiałów za pośrednictwem usługi sieciowej natychmiastowy) lub przelewem (dostęp do zamówionych materiałów za pośrednictwem usługi sieciowej po zaksięgowaniu należności). Koszty prowizji za e-przelew ponosi wnioskodawca wg stawek obowiązujących w chwili korzystania z usługi.

Aplikacja GEO-INFO i.Wniosek
Dedykowana jest każdej osobie, która potrzebuje kopii mapy, wypisów z rejestrów lub innego materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
Poprzez Aplikację GEO-INFO i.Wniosek można wystąpić o wypis:
- z rejestru gruntów,
- z rejestru budynków,
- z rejestru lokali, 
- z kartoteki budynków,
- z kartoteki lokali,
- z rejestru gruntów bez danych osobowych, 
- z wykazu działek ewidencyjnych,
- z wykazu podmiotów,
- uproszczony wypis z rejestru gruntów, 
oraz o wyrys z mapy ewidencyjnej, 
a także o:
- kopię mapy zasadniczej, 
- kopię mapy ewidencji gruntów i budynków, 
- bazę danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB),
- bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), 
- bazę danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500),
- rejestr cen nieruchomości, 
- raporty tworzone na podstawie bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz inne materiały.

Aplikacja GEO-INFO i.KERG
Aplikacja ta jest przeznaczona dla wykonawców prac geodezyjnych. Pozwala zarejestrowanym i zweryfikowanym użytkownikom na:
-zgłaszanie prac geodezyjnych, ich uzupełnień oraz wystąpień o dodatkowe materiały;
-wybór materiałów, które zostaną przygotowane w sposób automatyczny, a po uiszczeniu opłaty możliwe są do pobrania przez internet;
-informowanie geodetów za pośrednictwem poczty e-mail o stanie realizacji danej pracy;
-złożenie operatu w formie elektronicznej.

Aplikacja GEO-INFO i.Komornik 
Aplikacja jest przeznaczona dla komorników. Pozwala na sprawdzenie czy dana osoba fizyczna lub prawna występuje w bazie danych ewidencji gruntów i budynków oraz czy dany podmiot posiada jakąkolwiek nieruchomość na terenie miasta Bielska-Białej.

Aplikacja GEO-INFO i. Rzeczoznawca 
Aplikacja pozwala zarejestrowanym i uprawnionym użytkownikom na:
- czasowy dostęp do dokumentów będących podstawą zmian ewidencyjnych (metryczek zmian i skanów dokumentów);
- dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości, wg zadanych kryteriów, dowolny filtr opisowo-graficzny;
- wygenerowanie niezbędnych materiałów i dokumentów.

Aplikacja GEO-INFO i.WniosekPP
Aplikacja dedykowana jest podmiotom publicznym realizującym zadania publiczne. Dzięki tej aplikacji podmioty realizujące zadania publiczne mają nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań. Pozwala każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi, który powiązany jest z podmiotem publicznym, na złożenie wniosku o bezpłatne udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

Aplikacja GEO-INFO i.Projektant
Do koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu służy aplikacją i.Projektant. Wspiera proces obsługi wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej (do przeprowadzenia narady służy aplikacja i.Narady). 
Aplikacja umożliwia:
- złożenie wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej,
- pobranie potwierdzenia złożenia wniosku,
- przesłania załącznika z nowymi elementami projektowanymi,
- realizację opłat przez system płatności elektronicznych,
- przekazanie informacji o terminie narady koordynacyjnej,
- przesłanie odpisu protokołu z narady,
-automatyczne informowanie projektantów o prowadzonych pracach geodezyjnych w zakresie złożonego wniosku. 

Aplikacja GEO-INFO i.Narady
Aplikacja dedykowana jest podmiotom władającym sieciami uzbrojenia terenu. Pozwala zarejestrowanym użytkownikom na przeglądanie oraz opiniowanie wniosków o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Usprawnia etap tworzenia dokumentacji, która powstała w wyniku narady. 

Najbardziej tajemniczo dla zwykłego zjadacza chleba jawi się pasek o nazwie WMS/WFS. Za tym skrótem - oznaczającym Web Map Service (międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w internecie w postaci rastrowej, czyli jednego litego obrazu złożonego z kresek) i Web Feature Service (usługa pobierania danych przestrzennych ) - kryją się dane geodezyjne, które są udostępniane bezpłatnie. 
Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zostały udostępnione dane dotyczące:
- osnowy geodezyjnej – czyli zbioru punktów, które mają położenie wyznaczone w państwowym systemie odniesień przestrzennych, na których wyznaczono wielkości fizyczne charakterystyczne dla danego jej rodzaju - pod adresem usługi  WMS:  http://185.43.138.199/cgi-bin/bielsko
- działek  i budynków  w zakresie geometrii oraz atrybutów, które mają być dostępne nieodpłatnie, pod adresem  usługi WMS/WFS: https://ikerg.um.bielsko.pl/cgi-bin/bielsko-dane.
Są to usługi specjalistyczne, wymagające oprogramowania, do którego należy ww. linki wczytać.
 

r