Dla dobra dziecka

Na zdjęciu siedzący ludzie fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2023 roku przyjęli radni 19 marca podczas LXIX sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej Agnieszka Moroń przedłożyła Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2023 roku. Przedstawione sprawozdanie wraz z oceną potrzeb stanowią podstawę do opracowania gminnych i powiatowych programów wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Jak tłumaczyła dyrektor Agnieszka Moroń, wspieranie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania swych funkcji.


Szczegółowe sprawozdanie z podjętych działań liczy prawie 39 stron. Dla zobrazowania wszystkich działań przedstawiamy, tylko krótkie podsumowanie. 
W roku 2023 każda rodzina, która borykała się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, mogła uzyskać stosowne wsparcie. 149 rodziny podjęły współpracę z asystentem rodziny, a 356 dzieci z rodzin przeżywających problemy mogło uczestniczyć w zajęciach w świetlicach środowiskowych.


Dzięki odpowiedniej diagnozie dokonywanej przez pracowników socjalnych i asystentów rodziny, 253 rodziny skorzystały z pomocy specjalistów - psychologów czy prawników.
Wszystkie te działania miały na celu poprawę funkcjonowania rodziny, a w efekcie umożliwiły pozostanie dzieci w środowisku rodzinnym oraz przyczyniły się do wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej.
- W Bielsku-Białej prowadzone są działania w zakresie tworzenia i rozwoju pieczy zastępczej, aby dzieci, których rodzice nie wyrażają woli zmiany stylu życia i nie chcą bądź nie mogą pełnić swych funkcji rodzicielskich, mogły zostać skierowane do profesjonalnego środowiska zastępczego – tłumaczyła Agnieszka Moroń.


W 2023 roku wzrosła liczba rodzin zastępczych - na koniec tego roku funkcjonowało 206 rodzin zastępczych zawodowych i 5 rodzinnych domów dziecka. Sporządzono 27 opinii dotyczących kwalifikacji kandydatów na rodziny zastępcze do Sądów Rejonowych. Powstały 34 nowe rodziny zastępcze oraz utworzono 3 nowe rodziny zastępcze zawodowe. Przez cały 2023 rok MOPS pracował z 234 rodzinami zastępczymi, w których łącznie przebywało 330 dzieci. 
Jednak, jak informowała dyrektorka MOPS, zainteresowanie mieszkańców naszego miasta podjęciem się funkcji rodziny zastępczej jest wciąż zbyt małe - mimo prowadzonych w tej sprawie działań, np. kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze we współpracy z Fundacją Grupa Kety Dzieciom Podbeskidzia. 
- Nie uniknęliśmy również sytuacji trudnych w rodzinach zastępczych – powiedziała Agnieszka Moroń. - 4 rodziny otrzymały negatywne oceny, ostatecznie dwie rodziny zostały rozwiązane. Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy wzrost negatywnych ocen rodzin zastępczych, po okresie pandemii, izolacji z nią związanej, nauki zdalnej dzieci. Coraz więcej rodzin boryka się z trudnościami, których mimo wsparcia nie są w stanie pokonać. Wśród dzieci w rodzinach zastępczych występuje wiele trudności w funkcjonowaniu, lęki, stany depresyjne, próby samobójcze co znacznie utrudnia funkcjonowanie tych rodzin.
W roku 2023 wydatki na rzecz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka wraz z tymi na rzecz prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka wyniosły 5.615.606 zł, dla porównania w 2022 roku była to kwota 4.763.607 zł. 
Dane te jasno określają politykę realizowaną w Bielsku-Białej, która kładzie ogromny nacisk na wspieranie rodzin i pomoc dla dzieci. Z ogólnopolskich badań wynika, że miasto Bielsko-Biała niezmiennie jest w czołówce kraju jeżeli chodzi o wsparcie i rozwój rodzinnej pieczy zastępczej.


Analiza danych wskazuje również na konieczność funkcjonowania instytucjonalnej pieczy zastępczej. Od 2016 roku z roku na rok spadała liczba dzieci umieszczanych w tej formie wsparcia, w 2019 roku dwukrotnie się ona zwiększyła, w roku 2020 ponownie o połowę spadła. W roku 2021 do pieczy zastępczej instytucjonalnej skierowano tylko 12 dzieci, natomiast w roku 2022 już 25, a w roku 2023 - 27.
- W 2023 roku w miejskich placówkach mieliśmy 64 miejsca, a pomocą w tej formie objętych było 89 dzieci. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że dzięki współpracy służb działających na rzecz dziecka i rodziny 22 dzieci opuściło pieczę instytucjonalną - siedmioro powróciło do domu rodzinnego, troje zostało umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej, jedno dziecko zostało adoptowane, jedno zostało umieszczone w Domu Pomocy Społecznej, a 10 dzieci usamodzielniło się – informowała dyrektorka MOPS.

JacK