Całoroczna sprzedaż zniczy i kwiatów

na zdjęciu ulica i mur przy cmentarzu w Białej fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

W Miejskim Zarządzie Dróg można składać wnioski w sprawie ustawienia stoiska handlowego dla sprzedaży zniczy, kwiatów i stroików w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. 

Istnieje możliwość udostępnienia pasa drogowego na prawach wyłączności w celu ustawienia stoiska handlowego dla sprzedaży zniczy, kwiatów i stroików przez cały rok – informuje MZD.
Wyłączność na ustawienie stoisk handlowych oferowana jest w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. przy ulicy św. Jana Chrzciciela w Komorowicach oraz ul. Dawnej obok cmentarza w Białej - w siedmiu miejscach, każde o powierzchni 2 m².

Osoby zainteresowane tą formą wynajmu powinny złożyć w Miejskim Zarządzie Dróg wniosek zawierający: imię i nazwisko wnioskodawcy (oznaczenie firmy w przypadku osoby prawnej), kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy spółek handlowych) lub kserokopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dokument pełnomocnictwa w razie działania przez pełnomocnika, adres wnioskodawcy, cel zajęcia – ustawienie stoiska handlowego dla sprzedaży zniczy, kwiatów i/lub stroików, okres zajęcia pasa drogowego oznaczony od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., lokalizację (nazwa ulicy i nr stoiska handlowego) zgodnie z numeracją mapy znajdującej się na stronie: https://mzd.bielsko.pl/komunikat-w-sprawie-sprzedazy-calorocznej-zniczy-i-kwiatow-2/

Jedno zezwolenie można uzyskać tylko na jedno miejsce. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona - 7 miejsc o pow. 2 m² każde - i może się zdarzyć, że danym miejscem będzie zainteresowanych więcej osób, MZD informuje, że zezwolenie uzyska osoba wylosowana spośród zainteresowanych. Losowanie odbędzie się 17 grudnia 2020 r. o godzinie  10.00 w siedzibie MZD, przeprowadzone zostanie w sposób określony w załączniku dostępnym na stronie: https://mzd.bielsko.pl/komunikat-w-sprawie-sprzedazy-calorocznej-zniczy-i-kwiatow-2/
Losowanie będzie transmitowane poprzez stronę internetową MZD: https://mzd.bielsko.pl/

Zainteresowani powinni złożyć kompletne wnioski o zezwolenie na zajęcia pasa drogowego najpóźniej do 10 grudnia 2020 r. do godz.15.00 w siedzibie MZD, aby możliwe było ich zweryfikowanie i ewentualne uzupełnienie. Dlatego we wniosku należy podać numery telefonów lub adresy mailowe dla szybkiego kontaktu z wnioskodawcą. 

Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego określa uchwała nr XIX/436/2020 Rady Miejskiej Bielska-Białej z 26 maja 2020 r. Zgodnie z tą uchwałą opłata za zajęcie miejsca w pasie drogowym ulicy Dawnej i ul. Św. Jana Chrzciciela w okresie  od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. na wymienione wyżej cele wynosi 1.460 zł.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego będzie udzielone tylko osobie prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie handlu lub prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie produkcji zniczy, kwiatów i/lub stroików. Osoby, które nie spełniają tego warunku, nie będą uczestniczyć w losowaniu.

Decyzje o zajęciu pasa drogowego będą do odbioru w siedzibie MZD w Bielsku-Białej 29 grudnia 2020 r. w godz. 8.00-12.00 oraz 14.00-15.00.

opr. JacK