Bliżej rzeki

Na zdjęciu rzeka Biała fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Bielszczanie chcą spędzać czas w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki – to główny wniosek wynikający z podsumowania projektu Wspólna Przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach. W Bielsku-Białej w jego ramach Biuro Rozwoju Miasta przy współpracy z Fundacją Sendzimira zorganizowało pogłębione konsultacje społeczne nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia położonego na zachód od rzeki Białej do terenów kolejowych. Ze względu na zróżnicowanie funkcjonalne terenu i duży obszar sedno rozważań stanowiło zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych.

Podsumowanie projektu odbyło się 25 lutego br. podczas debaty on-line, dostępnej dla wszystkich zainteresowanych. W spotkaniu uczestniczyło kilkanaście osób, w tym ze strony naukowej – pracownicy Politechniki Śląskiej i przedstawiciele Towarzystwa Urbanistów Polskich. Swoją reprezentacje mieli też przedsiębiorcy zainteresowani tematem ze strony inwestorskiej – m.in. zarząd Galerii Sfera z Warszawy. Wnioski przedstawione uczestnikom debaty pochodziły z konsultacji z mieszkańcami, w ramach których przeprowadzono szereg działań aktywizujących różne grupy.

Uczestnicy konsultacji przez różne wypowiedzi podkreślali przede wszystkim chęć spędzania czasu w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. W wypowiedziach wielokrotnie wybrzmiewała też potrzeba podniesienia poziomu interakcji z rzeką w mieście i nadanie przestrzeni nadrzecznej bardziej reprezentacyjnego charakteru. Proponowano utworzenie nowych kładek, zejść, ciekawych przestrzeni publicznych, ciągów spacerowych i rowerowych z bezpośrednim dostępem do rzeki. Szczególnie mocno podkreślano potrzebę interakcji z rzeką w samym centrum miasta, w okolicy ulicy 11 Listopada i parku przy Ratuszu.

Podnoszony był również temat zieleni w śródmieściu Bielska-Białej, której - w ocenie mieszkańców - jest za mało i która jest często oceniana jako zaniedbana. Podkreślano konieczność ochrony istniejącego drzewostanu i tworzenia nowych terenów zieleni. Dyskutowano o zachęcaniu mieszkańców do inwestowania w tzw. zielone dachy i ściany.

Istotną lokalizacją okazały się również okolice kładki i tunelu do dworca PKP. Mieszkańcy zauważyli konieczność poprawy dostępności dla pieszych tej części miasta i stworzenia miejsc do spędzania czasu na wolnym powietrzu w okolicy terenów poprzemysłowych w rejonie ul. Michała Grażyńskiego, Stefana Okrzei i Gazowniczej. Sygnalizowano również problem z poruszaniem się pieszo i na rowerze w śródmieściu - szczególnie w ciągu ulic Wałowej i Mostowej. Podkreślano konieczność rewitalizacji terenu przy placu Fabrycznym.

Podczas konsultacji wielokrotnie rozmawiano o przyszłej funkcji parkingu przed Galerią Sfera oraz o terenie pomiędzy rzeką Białą i torami kolejowymi przy ul. Inwalidów. Wielokrotnie mówiono o potrzebie utworzenia w tych lokalizacjach terenu zielonego z dostępem do rzeki oraz o reorganizacji parkingów, które się tam znajdują.

W wyniku konsultacji do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia położonego na zachód od rzeki Białej do terenów kolejowych rozważa się wprowadzenie elementów spełniających potrzeby mieszkańców. Wśród nich można wymienić m.in. niedopuszczanie do zabudowy pozostałych niezabudowanych terenów leżących bezpośrednio przy rzece, przeznaczenie części terenów poprzemysłowych wzdłuż rzeki dla zieleni urządzonej czy wskazanie lokalizacji proponowanych zejść do rzeki - park przy Ratuszu, ul. 11 Listopada, parking przed Galerią Sfera i ul. Inwalidów. Wśród propozycji znalazła się też analiza przebiegu ciągów rowerowych w planie – próba zlokalizowania ciągu rowerowego przy rzece oraz ochrona istniejących i wskazanie nowych ciągów komunikacji pieszej - m.in. tych łączących dworzec z centrum miasta. Ważnym elementem planu mogłoby być przeznaczenie w przyszłości części parkingu przy Galerii Sfera na zieleń i zagospodarowanie terenu nadbrzeżnego rzeki Białej oraz realizacja parkingu podziemnego na tym obszarze. W planach jest też przeznaczenie części obszaru na wschód od ul. Inwalidów - pomiędzy torami PKP i rzeką Białą dla rekreacji lub zieleni urządzonej z dostępem do rzeki, wskazanie i ochrona małych terenów zielonych, takich jak przedogródki i zielone skwerki na terenie osiedla przy ul. Bohaterów Warszawy oraz wyznaczenie terenu zielonego oraz parków kieszonkowych wzdłuż ul. Michała Grażyńskiego. Wśród pomysłów znalazły się też nakaz zachowania, uzupełniania oraz nasadzania szpalerów drzew wzdłuż ulic, zwiększenie procentowego udziału powierzchni biologicznie czynnej w terenach o różnych funkcjach i dopuszczenia realizacji dachów nowych budynków z nawierzchnią urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych.

Do projektu Wspólna Przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach miasto przystąpiło w sierpniu 2019 r., organizując szereg wydarzeń aktywizujących różne grupy mieszkańców. W pierwszym etapie konsultacji Biuro Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej przeprowadziło warsztaty dla dzieci ze świetlicy środowiskowej w Olszówce i seniorów z Katolickiego Domu Opieki Józefów. W kolejnym uruchomiono dedykowany serwis internetowy o programie pod adresem http://wspolnaprzestrzen.biurorozwojumiasta.pl/.

Niemałym wydarzeniem była zorganizowana w styczniu ub. w Ratuszu debata ekspercka. Spotkanie miało charakter edukacyjno-warsztatowy i było przeznaczone dla interesariuszy oraz osób zaangażowanych w tworzenie i uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uczestnikami byli przedstawiciele urzędu, instytucji miejskich, lokalnych firm, przedsiębiorcy, architekci i zaproszeni w charakterze ekspertów goście. Prezentacje przedstawili zaproszeni eksperci. Dr Leszek Ośródka mówił o przewietrzaniu miasta i charakterystyce warunków w kontekście ochrony jakości powietrza, architekt krajobrazu Iza Małachowska-Coqui poruszyła temat zielonych dachów i małej retencji, a o otwarciu miasta na rzekę i zagospodarowaniu terenów nadbrzeżnych prezentację przedstawił dr hab. inż. arch. Krzysztof Kafka z Politechniki Śląskiej.
Spotkanie zakończyły moderowana dyskusja i warsztaty, których celem było wypracowanie konkretnych rozwiązań i sugestii możliwych do uwzględnienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W kwietniu ub. uruchomiono geoankietę. Podczas jej wypełniania mieszkańcy mogli nanosić na mapę lokalizacje związane z konkretnymi aspektami obszaru objętego planem miejscowym oraz wskazywać swoje preferencje w ramach pytań ankietowych. Pytania koncentrowały się wokół tematów - przestrzeni publicznych, skierowania miasta ku rzece Białej, utrudnień w przemieszczaniu się oraz dróg rowerowych.

W grudniu ub. nad rzeką Białą w parku przy Ratuszu zorganizowano otwarty punkt konsultacyjny. Pytano w nim mieszkańców o pomysły dotyczące przestrzeni nadrzecznych w centrum miasta. Skoncentrowano się na lokalizacjach obejmujących park przy Ratuszu oraz parking przed Galerią Sfera.

Debata on-line, która odbyła się 25 lutego br., formalnie zakończyła projekt Wspólna Przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach w zakresie współpracy z fundacją Sendzimira. Teraz czas na prace nad samym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia położonego na zachód od rzeki Białej do terenów kolejowych. Ten po etapie projektowania, opiniowania i uzgadniania z organami czekają konsultacje ustawowe, z dyskusją publiczną. To będzie kolejny moment, na spotkanie się z bielszczanami m.in. w sprawie ich rzeki.

oprac. ek